متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي

 

پايان‌نامه دکتری در رشته حسابداري

 

 

مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 استاد راهنما:

دكتر محمد نمازي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: كليات پژوهش. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله پژوهش… 3

1-3- اهميت پژوهش… 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-5- سوال­های پژوهش… 8

1-6- فرضیه­هاي پژوهش… 9

1-7- روش انجام پژوهش… 12

1-7-1- جامعه و نمونه آماری.. 12

1-7-2- روش گردآوری داد­ه­ها 13

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 14

1-8- متغیرهای پژوهش… 15

1-9- بهره گیری­کنندگان از نتایج ‌پژوهش… 15

1-10- تعریف واژه­های کلیدی.. 15

1-10-1- دارایی­های نامشهود. 15

1-10-2- اموال فکری.. 16

1-10-3- کیو توبین.. 16

1-10-4- ارزش افزوده اقتصادی.. 16

1-11- ساختار پژوهش… 17

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- مبانی نظری.. 20

2-2-1- تاریخچه دارایی­های نامشهود و اهمیت این دارایی­ها 20

2-2-2- ماهیت دارایی­های نامشهود. 21

 

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

2-2-3- روش­های ارزیابی دارایی­های نامشهود. 24

2-2-3-1- روش­های ارزیابی مبتنی بر نسبت.. 25

2-2-3-2- روش­های ارزیابی مبتنی بر اندازه 26

2-2-3-3- روش­های ارزیابی ترکیبی.. 27

2-2-4- الزامات گزارشگری دارایی­های نامشهود. 28

2-3- ارتباط دارایی­های نامشهود با عملکرد شرکت.. 31

2-4- پیشینه پژوهش… 36

2-4-1- پیشینه داخلی.. 36

2-4-2-  پیشینه خارجی.. 44

2-5- اختصار فصل.. 54

فصل سوم: روش اجرای پژوهش… 55

3-1- مقدمه. 56

3-2- سوال­های پژوهش… 57

3-3- روش پژوهش… 58

3-4- قلمرو پژوهش… 59

3-5- جامعه پژوهش… 59

3-6- مدل پژوهش… 60

3-7- فرضیه­های پژوهش… 62

3-8- متغيرهای پژوهش… 67

3-8-1- متغيرهاي مستقل.. 67

3-8-2- متغيرهای وابسته. 69

3-8-3- متغيرهای کنترلی.. 71

3-9- روش گردآوري داده‌ها 71

3-10- روش­های آماری مورد بهره گیری در پژوهش… 72

3-10-1- آزمون تفاوت میانگین.. 72

3-10-2- ضریب همبستگی.. 74

3-10-3- مدل­سازی معادله ساختاری.. 74

3-11- روایی و پایایی پژوهش… 77

3-12- اختصار فصل.. 78

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها 79

4-1- مقدمه. 80

4-2- آمار توصیفی داده­ها 80

4-3- آزمون استنباطی.. 83

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 91

4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 92

4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 93

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 94

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم. 94

4-3-6- آزمون فرضیه ششم. 95

4-3-7- آزمون فرضیه هفتم. 96

4-3-8- آزمون فرضیه هشتم. 96

4-3-9- آزمون فرضیه نهم. 97

4-3-10- آزمون فرضیه دهم. 98

4-3-11- آزمون فرضیه یازدهم. 98

4-3-12- آزمون فرضیه دوازدهم. 99

4-3-13- آزمون فرضیه سیزدهم. 100

4-3-14- آزمون فرضیه چهاردهم. 101

4-3-15- آزمون فرضیه پانزدهم. 101

4-3-16- آزمون فرضیه شانزدهم. 102

4-3-17- آزمون فرضیه هفدهم. 103

4-3-18- آزمون فرضیه هجدهم. 103

4-3-19- آزمون فرضیه نوزدهم. 104

4-3-20- آزمون فرضیه بیستم. 105

4-3-21- آزمون فرضیه بیست و یکم. 105

4-3-22- آزمون فرضیه بیست و دوم. 106

4-3-23- آزمون فرضیه بیست و سوم. 107

4-3-24- آزمون فرضیه بیست و چهارم. 108

4-4- تحلیل­های اضافی.. 110

4-4-1- گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات.. 110

4-4-2- گروه شیمیایی و دارویی.. 115

4-4-3- گروه معادن و کانی­ها 118

4-4-4- گروه سایر صنایع. 122

4-4-5- آزمون کلی.. 126

4-5- اختصار فصل.. 131

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها 132

5-1- مقدمه. 133

عنوان                                                                                                                              صفحه

5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش… 133

5-3- بحث و نتیجه­گیری.. 140

5-4- پیشنهادهای پژوهش… 144

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی.. 145

5-6- محدودیت­های پژوهش… 146

5-7- بهره گیری­کنندگان نتایج این پژوهش… 147

5-8- اختصار فصل.. 149

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

منابع و مآخذ

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..151

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154

پيوستها

پیوست شماره 1-شرکت­های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..165

پیوست شماره 2-نحوه محاسبه هزینه سرمایه در فرمول ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………….168

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان و شماره                                                                                               صفحه

 جدول 2-1: اختصار نتايج پژوهش­هاي داخلي 43

 جدول 2-2: اختصار نتايج پژوهش­هاي خارجی 52

 جدول 3-1: شرکت­های مورد مطالعه 60

 جدول 3-2: نحوه محاسبه متغيرهاي مستقل پژوهش 69

 جدول 3-3: نحوه محاسبه متغيرهاي وابسته پژوهش 70

 جدول 3-4: فرمول­هاي آماري مورد بهره گیری در اين پژوهش 73

 جدول 4-1: طبقه­بندی صنایع در این مطالعه 81

 جدول 4-2: شاخص­های آماری مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته 83

 جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمرینف 90

 جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس 90

 جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 91

 جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 92

 جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 93

 جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 94

 جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم 95

 جدول 4-10: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم 95

 جدول 4-11: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم 96

 جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم 97

 جدول 4-13: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم 97

 جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دهم 98

 جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم 99

 جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوازدهم 99

 جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سیزدهم 100

 جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهاردهم 101

 جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پانزدهم 102

 جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون فرضیه شانزدهم 102

 جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفدهم 103

 جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هجدهم 104

 جدول 4-23: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نوزدهم 104

 جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیستم 105

عنوان و شماره                                                                                               صفحه

 جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و یکم 106

 جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و دوم 107

 جدول 4-27: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و سوم 107

 جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و چهارم 108

 جدول 4-29: اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 109

 جدول 4-30: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه اول) 112

 جدول 4-31: شاخص­های آماری مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات 114

 جدول 4-32: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه دوم) 116

 جدول 4-33: شاخص­های آماری مربوط به گروه شیمیایی و دارویی 118

 جدول 4-34: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه سوم) 120

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 جدول 4-35: شاخص­های آماری مربوط به گروه معادن و کانی­ها 122

 جدول 4-36: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم) 124

 جدول 4-37: شاخص­های آماری مربوط به گروه سایر صنایع 125

 جدول 4-38: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد. 128

 جدول 4-39: شاخص­های آماری مدل کلی.. 130

 جدول 5-1: اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 135

 جدول 5-2: اختصار نتایج حاصل از آزمون­های تحلیلی اضافی.. 137

 

 

فهرست شكل‌ها

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

شکل 2-1- انواع دارايي­هاي شرکت 22

شکل 2-2- منابع مبنايي براي سودآوري شرکت.. 35

شکل 3-1- مدل پژوهش… 61

شکل 4-1- گروه صنایع مورد مطالعه.. 82

شکل 4-2- مقادیر استاندارد شده اموال فکری.. 84

شکل 4-3- مقادیر استاندارد شده دارایی­های نامشهود. 84

شکل 4-4- مقادیر استاندارد شده سود خالص… 85

شکل 4-5- مقادیر استاندارد شده لگاریتم فروش خالص… 85

شکل 4-6- مقادیر استاندارد شده اهرم مالی.. 86

شکل 4-7- مقادیر استاندارد شده بازده دارایی­ها 86

شکل 4-8- مقادیر استاندارد شده بازده حقوق صاحبان سهام. 87

شکل 4-9- مقادیر استاندارد شده بازده سرمایه­گذاری شده 87

شکل 4-10- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده اقتصادی.. 88

شکل 4-11- مقادیر استاندارد شده اضافه ارزش بازار نسبت به دفتری.. 88

شکل 4-12- مقادیر استاندارد شده کیو توبین.. 89

شکل 4-13- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده بازار 89

شکل 4-14- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه اول: خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات) 111

شکل 4-15- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه دوم: شیمیایی و دارویی) 115

شکل 4-16- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه سوم: معادن و کانی­ها) 119

شکل 4-17- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم: سایر صنایع) 123

شکل 4-18- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد. 127
چكيده

 

هدف این مطالعه، مطالعه ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن می باشد. بنابراين پژوهـش حاضر كاربـردي بوده و از نـوع پژوهش­هاي شبه­تجربي می باشد. با بهره گیری از بانک­های اطلاعاتی موجود، 146 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 در 4 گروه طبقه­بندی گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.

دارایی­های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم­بندی گردید. دارایی­های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) بهره گیری گردید. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد مطالعه و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، ارتباط مثبت معنا­داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، ارتباط مثبت معنا­داری وجود ندارد. در حالی که این ارتباط در مورد دارایی­های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه­ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی­های نامشهود ثبت نشده بر عکس می­باشد. یعنی ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار می باشد. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی­های نامشهود ثبت نشده نیز قوی­تر از دارایی­های نامشهود ثبت شده می باشد. بیشترین همبستگی مثبت معنا­دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی­ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی­تری با دارایی­های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل­های اضافی حاصل از مدل­سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی­های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن­ها را بر روابط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون­ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به توضیح زیر می باشد:

 

LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP

 

LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP

  • مقدمه

بشر با پيشرفت سريع فناوري، وارد جامعه­ي دانشي شده می باشد (دراکر[1]، 1988). در همين راستا، اقتصاد جهاني از يک اقتصاد صنعتي به سوي اقتصاد مبتني بر دانش[2] حرکت کرده می باشد. در اين اقتصاد دانش­محور، دارايي­هاي نامشهود[3] تأثیر اساسي در موفقيت يک شرکت در دستيابي به اهداف را دارد به گونه­اي که منشا ثروت و رشد، دارايي­هاي نامشهود (فکري) می باشد (لو[4]، 2001: 1). متون اخير اقتصاد و مديريت نشان داده­اند که دارايي­هاي نامشهود نقشي اساسي را در اقتصادهاي امروزي نیز ايفا مي­کنند (لنديني[5]، 2014) به گونه­اي که محصولات و شرکت­ها بر مبناي اطـلاعـات، ايجاد شده و از بیـن مي­طریقه و بيشتر شرکـت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که از دارايي­هاي نامشهود خود بهتر و سريع­تر بهره گیری مي­کنند (بونتيس[6] و همکاران، 1999: 392).

شکاف در حال افزايش بين ارزش بازار و ارزش دفتري شرکت­ها، منعکس کننده وجود و اهميت دارايي­هاي نامشهود می باشد (المترنه و بشير[7]، 2013: 154). دليل اين شکاف مربوط به حرفه حسابداري می باشد که به گونه سنتي در روبرو شدن با شناسايي و اندازه گيري ارزش دارايي­هاي نامشهود با مشكل مواجه بوده می باشد. با وجود اهميت دارايي­هاي نامشهود در اقتصادهاي مدرن، مدل پذيرفته شده جامعي که بتواند مفهوم اندازه­گيري نامشهودها و مقايسه آن­ها در بين شرکت­ها را ارائه دهد، وجود ندارد (چن[8]، 2012: 13). يکي از دلايل اين موضوع، رويكرد محافظه­كارانه حرفه حسابداري و برتري ويژگي كيفي قابليت اتكا بر ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات اسـت. با وجود این، بحث در مورد عدم کفايت رويه­هاي سنتي گزارشگري براي دارايي­هاي نامشهود و اينکه آيا شرکت­ها بايد محرک­هاي ارزش دارايي­هاي نامشهود خود را به روش قابل مقايسه­اي گزارش کنند، از چند سال پيش شروع شده و کشورهاي اسکانديناوي در اين زمينه پيشگام هستند (دام[9]، 2003: xvi). حقیقت این می باشد که حسابداري و گزارشگري شرکت­ها بايد واقعيت اقتصادي کسـب و کار و شرکـت­هاي امـروزي را براي تصميم­گيري مديران و سرمايه­گذاران و به گونه کلي ذينفعان به بهترين روش ارائه دهد و براي رسيدن به اين مهم، چاره­اي غیر از تفکر در مورد بازنگري رويه­هاي فعلي گزارشگري دارايي­هاي نامشهود نيست. پس هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای پاسخ­گویی به این نیاز می باشد.

[1] -Druker

[2] – Knowledge-Based Economy

[3] – Intangible Assets

[4] – Lev

[5] – Landini

[6] – Bontis

[7] – Al Matarneh and Bashir

[8] – Chen

[9] – Daum

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 185

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک