پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی- دکتر علی تاجدین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………..14

1-3-مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس…….. …………………………………………………………………15

1-3-1-سازمان های موفق در زنجیره تامین معکوس………………………………………………………………….18

1-4-معرفی بعضی از انواع زنجیره تامین…………………………….. ……………………………………………………18

1-4-1-لجستیک و مدیریت لجستیک………………….. ………………………………………………………………….19

1-4-2-ارتباط لجستیک و زنجیره تامین……………………. ……………………………………………………………..22

1-4-3-انواع زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………..24

1-5-هدف پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………26

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-تاریخچه زنجیره تامین…………………………………………… ……………………………………………………….31

2-2-1-اندازه گيري هزينه زنجيره تامين…………………………………………………………………………………….32

2-2-2-مدلسازي هزينه هاي زنجيره تامين…………………………………………………………………………………36

2-2-3- مدل هاي توليد-توزيع زنجيره تامين……………………………………………………………………………..39

2-3-تاریخچه زنجیره تامین معکوس……………………… ………………………………………………………………..41

2-3-1-مزایا بهره گیری از زنجیره تامین معکوس………………. …………………………………………………………45

2-3-مزایا و معضلات بهره گیری از زنجیره تامین معکوس…………… …………………………………………………45

2-3-2-معضلات بهره گیری از زنجیره تامین معکوس…………………………………………………………………….48

2-4-زنجیره تامین سبز……………………………………………………………………………………………………………49

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-داده کاوی در زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..50

2-5-1-تاریخچه داده کاوی……………………………………………………………………………………………………50

2-5-2- خوشه بندی………………………………………………………………………………………………………………51

2-5-2-1- روش های خوشه بندی…………………………………………………………………………………………..52

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………56

3-2-مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)……………………………………………………………………………………..57

3-2-1-خوشه بندی در مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………60

3-3-نظرسنجی از مشتریان………………….. …………………………………………………………………………………61

3-3-1-خواسته ها و نیازمندی های مشتریان………………… …………………………………………………………61

3-3-1-1-نیازمندی های مشتریان………………………………………… …………………………………………………61

3-3-1-2-خواسته های مشتری………………………………………………………………………………………………..63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-2-روش نمونه گیری STRATA ………………………………………………………………………………………66

3-4-داده کاوی ……………………………………………………………………………………………………………………..66

3-4-1- توضیح الگوریتم K-means ……………………………………………………………………………………………68

3-4-1-1- معضلات روش خوشه‌بندي K-Means………………………………………………………………………69

3-5-مدلسازی ریاضی…………………………………………. ………………………………………………………………..70

3-5-1-تعریف علایم و پارامترها…………………………….. ……………………………………………………………..70

3-5-1-1-تعریف علائم……………………………………………….. ………………………………………………………70

3-5-1-2-تعریف پارامترها…………………………………………………………….. ……………………………………..71

3-5-1-3-تعریف متغیر های تصمیم……………………………………… ……………………………………………….72

3-5-2-مدل ریاضی پیشنهادی……………………………………………………. …………………………………………..72

3-5-2-1-خطی سازی تابع هدف…………………………………………………………………………………………….76

3-5-2-2- بهره گیری از AHP برای تابع دو هدفه(پیگیری نظرات)…………………… …………………………….77

3-5-2-2-1-روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)…………………………….. ……………………………….77

3-5-2-2-1-1-تشکیل سلسله مراتب………………………………………………….. …………………………………78

3-5-2-2-1-2- الویت بندی………………………………………………….. ……………………………………………. 78

3-5-2-2-1-3-علایم ریاضی و تعاریف آنها…………………………………… ………………………………………79

3-5-2-2-1-4- الگوریتم 1: PWAHP (محاسبه وزن اهداف به کمک AHP)…………… …………………79

3-5-2-2-2- حل مسئله دو هدفه پیگیری نظرات……………………………………. ……………………………….83

3-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..84

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………87

4-2-نظر سنجی از مشتریان به چندین روش…………………………………… ……………………………………….87

4-3-نمونه گیری به روش STRATA……………………………………………………….. ……………………………..87

4-4-میانگین وزنی عوامل………………………………………………………… ……………………………………………88

4-5-الگوریتم k-means…………………………………………………………………………. ………………………………89

4-5-1-نتیجه الگوریتم k-means …………………………………………………………… ………………………………91

4-6-مدل ریاضی………………………………………………………………….. ……………………………………………..93

4-6-1-محاسبه و تعیین پارامترهای مدل ریاضی………………………………….. ………………………………….93

4-6-2-جواب مدل ریاضی……………………………………………………………………………………………………..95

4-7-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..96

1-5 -نتیجه گیري …………………………………………………………………………… ……………………………………98

-2-5 پیشنهادها …………………………………………………………………….. …………………………………………….98

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فهرست جداول

جدول 1-1: گرایشات مهم لجستیک در طول زمان………………….. ………………………………………………..20

جدول 3-1: پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….65

جدول 3-2: مقیاس اهمیت نسبی…………………………………………………………. ………………………………….78

جدول 3-3: ماتریس هدف – معیار……………………………………….. ……. …………………………………………82

جدول 3-4: ماتریس مقایسه دوتایی معیار- معیار………………………………….. …………………………………..82

جدول 3-5: ماتریس هدف- معیار………………………………………………… …………………………………………83

جدول 3-6: ماتریس معیار- معیار……………………………………………… ………………………………………….84

 

فهرست شکل ها

شکل -11: نمونه اي از يک زنجيره ي تامين……………………………………………………………………………….16 شکل 1-2:مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس………………………………. ……………………………….17

شکل 1-3:تفاوت چهارچوب لجستیک یکپارچه و قدیمی………………………. …………………………………..22

شکل 2-1:جریان کالا در لجستیک مستقیم و معکوس…………………………… …………………………………….29

چکیده:

در این پژوهش به مطالعه مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی ها مشتری میپردازیم.بدین ترتیب ما در اینجا زنجیره تامین را با سه لایه شامل تامین کننده، تولید کننده و مشتری در نظر میگیریم.در لایه مشتری در پی داده کاوی نظرات مشتریان هستیم تا خواسته های آنان را شناسایی و برآورده کنیم.آغاز با تهیه یک لیست نظرات مشتریان را در مواردی که مورد نظر هست جمع آوری میکنیم, در اینجا فرض ما بر این می باشد که نظرات مشتریان را در سه حیطه حمل و نقل و تولید و کیفیت مورد ارزیابی قرار دهیم.سپس با بهره گیری از الگوریتم K-means که یکی از الگوریتم های داده کاوی می باشد اقدام خوشه بندی را انجام میدهیم تا داده هایی که به هم شبیه هستند داخل یک خوشه قرار گیرند.سپس مدل ریاضی برای هر یک از دسته ها طراحی میشود و پس از حل مدل توسط نرم افزار lingo مشخص میشود کدام یک از عوامل موجود در هر دسته بایستی اجرا گردد.

مقدمه

در رقابت‌هاي جهاني موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با در نظر داشتن درخواست مشتري ، در دسترس وي قرار داد. خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب افزايش فشارهايي شده می باشد كه قبلاً وجود نداشته می باشد، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمي ‌توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. در بازار رقابتي موجود، بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي ، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دست يابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف كسب سهم بيشتري از بازار می باشد. بر اين اساس، فعاليت‌هاي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودي، توزيع ، تحويل و خدمت به مشتري كه قبلا همگي در سطح شركت انجام مي شده اينك به سطح زنجيره ي تامين انتقال پيدا كرده می باشد. مسئله كليدي در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل متناسب تمامي اين فعاليت‌ها می باشد. مديريت زنجيره تامين ( SCM ) پديده‌اي می باشد كه اين كار را به طريقي انجام مي ‌دهدكه مشتريان بتوانندخدمت قابل اطمينان وسريع را با محصولات باكيفيت درحداقل هزينه دريافت کنند.

در حالت كلي زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌گردد كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاي مواد، اطلاعات و جريان‌هاى مالي به يكديگر مربوط مي ‌شوند. اين سازمان‌ها مي توانند بنگاه‌هايي باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايي و يا خدماتي زیرا توزيع، انبارش، عمده فروشي و خرده فروشي توليد مي ‌كنند. حتي خود مصرف كننده نهايي را نيز مي ‌توان يكي از اين سازمان‌ها در نظر گرفت.

براي رسيدن به اهداف زنجيره ي تامين ، سازمان ها و شرکت ها بايد در زنجيره ي تامين خود به خلق ارزش بپردازند. ارزش از ديد مشتري داراي مفاهيم گسترده اي می باشد که ممکن می باشد در هر محصول متفاوت باشد.

در دهه 60 و 70 ميلادي ، سازمان ها جهت افزايش توان رقابتي خود کوشش مي کردند تا با استاندارد سازي و بهبود فرآيند داخلي خود محصولي با کيفيت بهتر و هزينه کمتر توليد کنند. در آن وقت تفکر غالب اين بود که مهندسي و طراحي قوي و نيز عمليات توليد منسجم و متناسب ،پيش نياز دست يابي به خواسته هاي بازار و در نتيجه کسب سهم بازار بيشتري می باشد. لذا سازمان ها تمام کوشش خود را برافزايش کارايي معطوف مي کردند.

در دهه ي 80 ميلادي با افزايش تنوع در الگوهاي مورد انتظار مشتريان ، سازمان ها به گونه فزاينده اي به افزايش انعطاف پذيرش در خطوط توليد و توسعه محصولات جديد براي ارضاي نياز هاي مشتريان علاقه مند شدند. در دهه ي90 ميلادي ، به همراه بهبود در فرآيند هاي توليد و به کارگيري الگوهاي مهندسي مجدد ،مديران بسياري از صنايع دريافتند که براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآيندهاي داخلي و انعطاف پذيري در توانايي شرکت کافي نيست ، بلکه تامين کنندگان قطعات و مواد بايد موادي با بهترين کيفيت و کمترين هزينه توليد کنند و توزيع کنندگان محصولات نيز بايد ارتباط نزديکي با سياست هاي توسعه بازار توليد کننده داشته باشند. با چنين نگرشي ، رويکرد هاي زنجيره تامين و مديريت آن وارد حیطه وجود نهاد. از طرف ديگر با توسعه سريع فناوري اطلاعات در سال هاي اخير و کاربرد وسيع آن در مديريت زنجيره تامين ، بسياري از فعاليت هاي اساسي مديريت زنجيره با روش هاي جديد در حال انجام می باشد.

شيوه ي نگارش به اين ترتيب بوده که آغاز مفاهيم مرتبط با زنجيره ي تامين و ارزش به گونه کامل توضيح داده شده و سپس به بيان استراتژي هاي زنجيره ي تامين پرداخته گردید. سپس راه هاي مديريت هزينه (که از مهم ترين راه هاي خلق ارزش در زنجيره ي تامين می باشد) مورد بررسي قرار گرفت. براي اين مقصود آغاز منابع هزينه در زنجيره ي تامين شناسايي شده و سپس روش هاي مدريت هزينه و کاهش هزينه در زنجيره ي تامين مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اهميت ارزيابي مديريت زنجيره ي تامين و اختصار چند روش براي ارزيابي آن مورد بررسي قرار گرفت. هم چنين در هر جا که نياز بوده، مناسب با موضوع ، تجربيات شرکت هاي مختلف و دلايل موفقيت آن ها مورد بررسي قرار گرفتند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان