پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

موضوع :

ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO

اساتید راهنما :

دکتر جواد رضاییان

دكتر حسین محمديان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………….. ث

فهرست اشکال ……………………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- تعریف موضوع ……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- مفروضات مساله ……………………………………………………………………………………………………… 7

1-7- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7-1- مطالعات مورد کاوی و تجربی ………………………………………………………………………. 8

1-7-2- چهار چوب­ها ، دسته بندی و مرور ادبیات ……………………………………………………… 8

1-7-3- مدل­های کمی ……………………………………………………………………………………………… 8

1-8- مراحل اجرای پژوهش و روش های گرد آوری اطلاعات ………………………………………………… 8

1-9- جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………… 9

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………….. 10

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- مروری بر مسائل VRP …………………………………………………………………………………………… 12

2-3- تاریخچه VRP ………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4- تقسیم بندی مساله VRP کلاسیک ……………………………………………………………………………. 13

2-4-1- مسیریابی وسیله ی نقلیه با دیدگاه ظرفیت (CVRP) ………………………………………… 14

2-4-2- مسیریابی وسیله ی نقلیه با حمل در بازگشت (VRPB) …………………………………… 15

2-4-3- مسیریابی وسیله ی نقلیه با چنجره ی زمانی(VRPTW) …………………………………… 15

2-4-4- مسیریابی وسیله ی نقلیه با تقاضای دریافت و تحویل (VRPPD) ……………………… 16

2-4-5- مسیریابی دوره ای وسیله ی نقلیه(PVRP) …………………………………………………….. 16

2-4-6- مسیریابی وسیله ی نقلیه با چهارچوب اتفاقی (SVRP) ……………………………………. 17

2-5- مرور ادبیات مسیریابی وسایل نقلیه با تقاضای تحویل و دریافت همزمان (VRPSPD) ……. 18

2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای چند مرکز تامین (MDVRP) …………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-7- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی …………………………………………………………………………….. 28

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-2- تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………… 29

3-2-1- مفروضات مسئله ……………………………………………………………………………………….. 30

 

3-3- مدل ریاضی پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………. 30

3-3-1- اندیس ها ………………………………………………………………………………………………….. 31

3-3-2- پارامترهای ورودی مدل ……………………………………………………………………………… 31

3-3-3- متغیر های تصمیم گیری …………………………………………………………………………….. 31

3-3-4- تابع هدف ………………………………………………………………………………………………… 32

3-3-5- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………. 32

3-4- اعتبارسنجی مدل ……………………………………………………………………………………………………. 35

3-5- پیچیدگی مدل مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….. 36

3-6- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 39

فصل چهارم: الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی ……………………………………………………………….. 40

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1- مقدمه ای بر مسائل بهینه سازی ……………………………………………………………………………….. 41

4-1-1- تئوری پیچیدگی ………………………………………………………………………………………… 41

4-1-2- روش های بهینه سازی ……………………………………………………………………………….. 42

4-2- الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………………………… 46

4-2-1- بعضی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………… 48

4-2-2- روش های انتخاب کروموزوم ……………………………………………………………………… 50

4-2-3- تقاطع ……………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-4- جهش ………………………………………………………………………………………………………. 53

4-3- الگوریتم کلونی مورچگان ……………………………………………………………………………………….. 54

 

4-3-1- مزیت­های روش کلونی مورچگان ………………………………………………………………… 60

4-3-2- مراحل پیاده­سازی الگوریتم کلونی مورچگان …………………………………………………. 61

4-4- الگوریتم مورچگان پیشنهادی ………………………………………………………………………………….. 62

4-4-1- تبدیل مسئله به یک گراف جهت­دار ………………………………………………………………. 62

4-4-2- نحوه­ی ساختن پاسخ برای مسئله …………………………………………………………………… 62

4-4-3- بروزرسانی فرومون ها …………………………………………………………………………………. 63

4-5- ارزیابی الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 63

4-5-1- مجموعه داده ها ………………………………………………………………………………………… 64

4-5-2- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک …………………………………. 65

4-5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد متوسط تا بزرگ ……………………… 67

4-6- مطالعه موردی ……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-7- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………… 73

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 74

5-3- پیشنهادات آتی ………………………………………………………………………………………………………. 75

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول 3-1 : داده های مسئله آزمایشی مربوط به هر گره ……………………………………………………   35

جدول 3-2: داده های مسئله آزمایشی مربوط به فواصل زمانی بین گره ها ……………………………   35

جدول 3-3 : زمان های تکمیل ویزیت هر گره در مسئله آزمایشی ………………………………………   36

جدول 4-1 : مقادیر داده های ورودی به مسائل آزمایشی ……………………………………………………   65

جدول 4-2 : نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک ……………………………………..   66

جدول 4-3 : زمان های محاسباتی و میانگین جواب های حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک… 66

جدول 4-4 : نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط تا بزرگ ………………………….. 68

جدول 4-5 : نتایج محاسباتی حاصل از حل مسئله کاربردی ……………………………………………….. 71

 

شکل 1-1 : مسأله فروشنده دوره گرد ………………………………………………………………………………… 4

شکل 1-2 : مسأله مسیریابی وسیله نقلیه …………………………………………………………………………….. 4

شکل 1-3 : نشان دهنده‌ی ارتباط بین نمونه‌های مختلف VRP …………………………………………….. 5

شکل 3-1 : سلسله مراتب پیچیدگی محیط های کارگاهی در مسائل زمانبندی ………………………. 38

شکل 3-2 : سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمانبندی ……………………………………. 38

شکل 4-1 : انواع روش های بهینه سازی ………………………………………………………………………….. 43

شکل 4-2 : مکانیزم انجام عملگر تقاطع یک نقطه ای در مسائل جایگشتی ……………………………. 53

شکل 4-3 : نحوه انجام عملگر تعویض در مسائل جایگشتی ……………………………………………… 54

شکل 4-4 : رفت و برگشت مورچگان به آشیانه و منبع غذایی ……………………………………………. 56

شکل 4-5 : ایجاد یک مانع در مسیر آشیانه تا منبع غذایی مورچگان …………………………………….. 57

شکل 4-6 : ادامه حرکت مورچگان علی رغم حضور مانع ……………………………………………………. 57

شکل 4-7 : انتخاب مسیر کوتاهتر توسط همه­ی مورچه ها …………………………………………………… 58

شکل 4-8 : مقایسه زمان­های محاسباتی مورد نیاز نرم افزار لینگو و الگوریتم­های پیشنهادی ……… 67

شکل 4-9 : عکس هوایی از 161 سوپر مارکت مورد مطالعه ……………………………………………….. 70

 

چکیده

در این پژوهش، مسئله مسیریابی ویزیتورها با در نظر گرفتن مهارت ویزیتورها و زمان­های ویزیت متفاوت و زمان­های حمل و نقل بین سوپر مارکت­ها به مقصود ایجاد بهترین تعادل بار کاری بین ویزیتورها با در نظر داشتن مهارت و تجربه آن­ها در نظر گرفته شده می باشد. در این پایان نامه برای حل این مسئله از دو رویکرد بهره گیری شده می باشد. در رویکرد اول یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله یاد شده اردئه شده می باشد. اما از آنجاییکه که مدل ریاضی ارائه شده تنها قادر به حل مسائل با ابعاد کوچک می­باشد، که این موضوع کاربرد الگوریتم­های فراابتکاری را اجتناب ناپذیر می­سازد. دو رویکرد دوم برای مسئله فوق دو الگوریتم­ فراابتکاری شامل « الگوریتم ژنتیک » و « الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان » به مقصود حل مدل در مقیاس­های کاربردی ارائه شده می باشد. نتایج محاسباتی نشان دهنده برتری الگوریتم مورچگان نسبت به الگوریتم ژنتیک در حل مسائل با ابعاد واقعی را دارد. در ادامه مسئله­ی فوق را در بخش فروش شرکت تولیدی بریان گوشت پیاده سازی کرده ایم.

مقدمه

از آنجا­ییکه فروش کالا به عنوان شریان اصلی هر سازمان محسوب می­گردد. پس بهبود کارايي در عملکرد کاری فروشندگان و افزایش سطح رضایتمندی آن­ها کمک بسزایی در افزایش سطج تحقق اهداف تعیین شده فروش سازمان می­نماید. . بيشتر مسايل حوزه تخصیص مسیر مناسب و بهینه مي­توانند به صورت مساله مسيريابي وسيله نقليه[1] (VRP) درنظر گرفته شوند که تعميم مساله فروشنده دوره گرد[2] می باشد و يکي از مسايل مهم در محدوده مسايل بهينه سازي ترکيبي می باشد که روش­هاي مکاشفه­اي زيادي براي حل آن ايجاد شده می باشد.

مساله مسيريابي وسيلهء نقليه، شامل تعدادي مشتري می باشد که هر يک به ميزان خاصي کالا نياز دارند که بايد به آنها تحويل گردد. هدف، تعيين مجموعه­اي از مسيرها (يا تورها) می باشد که کمترين مجموع هزينه را دارا بوده، در انبار آغاز شده و در آن پايان يابند، هر مشتري دقيقا يکبار و توسط يک فروشنده بازديد گردد و کل تقاضاي گره­هاي هر مسير از ظرفيت وسيله تجاوز نکند.که در این پژوهش فروشنده تأثیر وسیله نقلیه را در مدل VRP بازی می کند.

از آنجا که VRP يک مساله بهينه سازي ترکيبي می باشد و حل آن با روشهاي دقيق به زمان نمايي نياز دارد، روشهاي مکاشفه­اي زيادي براي حل آن به کاررفته می باشد. در اين پژوهش از الگوريتم ژنتیک(GA) و مورچگان(ACO) براي حل VRP بهره گیری شده می باشد.

سیاست های اجرایی در این پایان نامه عبارت می باشد از :

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  1. بهبود مسیر ویزیت فروشندگان
  2. یکنواختی بار کاری فروشندگان
  3. افزایش سطح رضایتمندی فروشندگان
  4. افزایش سطح درصد تحقق اهداف و افزایش فروش سازمان

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 86

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان