پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم فنون مارندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش

     1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………..2

     1-2. مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………….3

     1-3. طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………………………………….7

   1 –4. ریسک و عدم قطعیت در زنجیره تامین   ………………………………………………………10

   1-5. انواع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….10

   1-6. منابع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….13

   1-7. مدیریت ریسک در زنجیره تامین ………………………………………………………………..14

   1-8. ریسک اختلال در زنجیره تامین   …………………………………………………………………15

   1-9. مثال های از اختلالات موردی اتفاق افتاده در دنیای واقعی   …………………………..17

   1-10. تاثیر اختلال بر عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………..18

   1-11. ضرورت مطالعه اختلال های زنجیره تامین   ………………………………………………19

   1-21. آسیب پذیری زنجیره تامین ………………………………………………………………………20

   1-13. عوامل تشدید کننده آسیب پذیری زنجیره تامین در برابر اختلال ……………………21

   1-14. راهکارهای مدیریت اختلال در زنجیره تأمین ………………………………………………24

   1-15. قابلیت هشدار و ترمیم در زنجیره تامین ……………………………………………………….27

1-16. تقسیم بندی راهکارهای مقابله با اختلال ……………………………………………………….27

1-17. راهکارهایی برای کاهش احتمال رخداد اختلال در زنجیره تأمین …………………….32

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1.   مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین   ………………………………………………….38

2-2. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین   ……………………………………………46

فصل سوم: اظهار مساله و روش پژوهش

3-1. مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………55

3-2. فرضیات مساله   …………………………………………………………………………………………..56

3-3. متغییرها و پارامترها   …………………………………………………………………………………..58

3-4. مدل ریاضی    …………………………………………………………………………………………….60

3-5. توضیح مدل        …………………………………………………………………………………………….62

3-6. روش های حل ارایه شده برای مساله   ………………………………………………………….64

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

         3-6-1. مقدمه   ………………………………………………………………………………………….64

           3-6-2.   روش اپسیلون محدودیت   ………………………………………………………….65

           3-6-3. الگوریتم ژنتیك مرتب سازی نامغلوب  NSGA-II   ………………………..66

                 3-6-3-1. نحوه کد کردن مساله   …………………………………………………………….67

                 3-6-3-2. نحوه دکدینگ کردن مساله   ……………………………………………………68

                 3-6-3-3.   مقدار دهی اولیه  ………………………………………………………………72

                 3-6-3-4.   اندازه جمعیت اولیه   ………………………………………………………..72

                 3-6-3-5.   تولید نسل     …………………………………………………………………..73

                 3-6-3-6. روش مرتب سازی سریع نامغلوب   ……………………………………….73

    3-6-3-7. فاصله ازدحام   ………………………………………………………………….74

       3-6-3-8. ارزیابی كروموزوم    ……………………………………………………………76

       3-6-3-9. استراتژی انتخاب  ……………………………………………………………..76

     3-6-3-10. عملگر تقاطع     ……………………………………………………………….77

     3-6-3-11. عملگر جهش     ……………………………………………………………….78

     3-6-3-12. نخبه گرایی   ……………………………………………………………………..78

             3-6-3-13. یافتن همسایگی جواب ها …………………………………………..80

             3-6-3-311-. الگوریتم شبیه سازی تبرید   ……………………………………………80

                 3-6-3-14. معیار توقف     …………………………………………………………………84

       3-6-3-15. عملیات بایگانی   ……………………………………………………………..84

3-7 . روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه   …………………………..85

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش

4-1 .   مقدمه      ……………………………………………………………………………………………….89

4-2 . نتایج مسایل طراحی شده   …………………………………………………………………………90

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی

5-1 .   جمع بندی و نتیجه گیری     ………………………………………………………………..103

5-2 .   پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی   …………………………………………………………..104

پیوست   ………………………………………………………………………………………………………..107  

     منابع   …………………………………………………………………………………………………………117

 

فهرست جداول

جدول 1-1   تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به آنها ……………………………………………………..5

جدول 1-2   انواع ریسک و منبع آن از نظر چوپرا و میندل 2007   …………………………………………………14

جدول 2-1   تحقیقات   صورت گرفته در زمینه مدیریت زنجیره تامین   ……………………………………………43

جدول 2-2   اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین   …………………………………..50

جدول 2-3   تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران 2013 ……………….51

جدول 4-1   مقادیر پارامترهای الگوریتم NSGA II    …………………………………………………………………90

جدول 4-2   نتایج مسایل کوچک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری ……………………….. 91

جدول 4-3   اطلاعات مربوط نقاط کاندید تولید کننده برای مثال 8   ………………………………………..      92

جدول 4-4   اطلاعات مربوط به نقاط کاندید مراکز توزیع برای مثال شماره 8 …………………………..   93

جدول 4-5   اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان برای مثال شماره 8 ……………………………………..   93

جدول 4-6   اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از تولیدکننده گان به مراکز توزیع برای مثال8 ………….     93

جدول 4-7   اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از مراکز توزیع به مشتریان برای مثال شماره 8 ……….    94

جدول 4-8   حدود بالا و پایین توابع هدف برای مثال 8 ………………………………………………………..   94

جدول 4-9   مقادیر بهینه پارتو برای مثال 8 ……………………………………………………………………………… 95

جدول 4-10   اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید تولید ………………………………….. 95

جدول 4-11   اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید توزیع ………………………………….95

جدول 4-12   اطلاعات مربوط به نحوه انتقال از تقاط تولید به مراکز توزیع ……………………………….     96

جدول 4-13   اطلاعات مربوط به نحوه انتقال مراکز توزیع به مشتریان ……………………………………..   96

جدول 4-14   اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………… 97

جدول 4-15   اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………..   97

جدول 4-16   اطلاعات مربوط به زمان ترمیم نقاط تولید   ……………………………………………………………..97

جدول 4-17 اطلاعات مربوط به زمان ترمیم مراکز توزیع ……………………………………………………………..97

جدول 4-18   اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………..97

جدول 4-19   اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید ………………………………………………… 98

جدول 4-20   نتایج حل مساله در ابعاد بزرگ با الگوریتم NSGA II   …………………………………………………….92

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 1-1 رویکرد تانگ برای مدیریت ریسک در زنجیره تامین ……………………………………………………15

شکل 3-1   نمایی از مدل مورد مطالعه   …………………………………………………………………………………….57

شکل 2-3 نحوه نمایش بخش اول کروموزوم   ………………………………………………………………………….67

شکل 3-3 نحوه نمایش بخش دوم کروموزوم …………………………………………………………………………….68

شکل 4-3 مرحله اول دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری   ………………………………………………………68

شکل 5-3 مرحله دوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری ………………………………………………………..69

شکل 6-3   مرحله سوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….69

شکل 7-3   مرحله چهارم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………..70

شکل 8-3 مرحله پنجم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری …………………………………………………….70

شکل 9-3   شکل نهایی دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری   ……………………………………………….70

شکل 10-3 مرحله اول دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع  …………………………………………………………71

شکل 11-3 مرحله دوم دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع   ………………………………………………………71

شکل 12-3 مرحله نهایی دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع   ……………………………………………………71

شکل13-3 نمایش نهایی بخش اول کروموزوم تولید کننده   ………………………………………………………71

شکل 14-3 نمایش نهایی بخش دوم کروموزوم توزیع   ……………………………………………………………..71

شکل 3-15   قدم های الگوریتم NASG II    ………………………………………………………………………….72

شکل 16-3 روش مرتب سازی نامغلوب سریع ………………………………………………………………………74

شکل 3-17   رویه محاسبه فاصله ازدحامی …………………………………………………………………………….75

شکل 3-18   محاسبه فاصله ازدحام …………………………………………………………………………………………76

شکل 3-19   بخش اول عملگر تقاطع   ………………………………………………………………………………….77

شکل 3-20   بخش دوم عملگر تقاطع …………………………………………………………………………………..78

شکل 3-21   بخش اول عملگر جهش ………………………………………………………………………………….79

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل 3-22   بخش دوم عملگر جهش   ………………………………………………………………………………..79

شکل 3-23 شبه کد الگوریتم شبیه سازی تبرید ……………………………………………………………………..84

چکیده

رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها ، اولویت ها و انتظارات مشتریان و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور می ‌کند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند. یک زنجیره تامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها ، تولیدکننده ها ، مراکز توزیع ونقاط تقاضا می باشد ، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی می باشد. مسایل در زنجیره تامین در سه سطح مورد مطالعه قرار میگرد.سطح اول مسایل استراتژیک که غیر از برنامه ریزی بلند مدت محسوب میشود،که میتوان به جایابی تسهیلات، انتخاب تامین کننده گان وتولید کنندگان تصریح نمود، در سطح دوم که سطح تاکتیکی نام دارد و غیر از مسایل میان مدت می باشد، مسایلی مانند لجستیک، تولید و موجودی مورد مطالعه قرار میگیرد و سطح سوم مربوط به مسایل عملیاتی می باشد و غیر از مسایل کوتاه مدت می باشد که به مسایلی زیرا زمانبندی ، مسیر یابی و غیره میپردازد. مساله تعریف شده در این پایان نامه زنجیره تامین را در سطح استراتژیک و تاکتیکی مورد مطالعه قرار می دهد. مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی می باشد که در این راستا به وجودمی آید . امروزه زنجیره های تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده می باشد. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، اختلال در تسهیلاتی می باشد که درون زنجیره تامین قرار دارند. این اختلال میتواند دلایلی زیرا عوامل بیرونی و حوادث طبیعی( سیل ،زلزله و…) وعوامل درونی زنجیره مثل ازکارافتادگی ماشین آلات و اعتصاب کارگران و… باشد.

امروزه مدیریت اختلال بسیار مورد توجه محققین زنجیره تامین قرار دارد و مهمترین هدف مدیریت اختلال انتخاب و اجرای مناسب ترین استراتژی جهت بازگرداندن زنجیره تامین به وضعیت نرمال با کمینه سازی هزینه های مرتبط می باشد. زمان لازم برای ترمیم تسهیل مختل شده و برگرداندن آن به وضعیت نرمال عامل مهمی می باشد که ارتباط مستقیم با هزینه های زنجیره تامین دارد که نیاز به ایجاد تعادل بین این دو می باشد. در این پایان نامه یک مدل دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره پایا طراحی گردید که هدف اول آن مینیمم سازی هزینه های زنجیره تامین و هدف دوم آن حداکثر کردن کاهش زمان ترمیم تسهیلات مختل شده می باشد تا زود تر به وضعیت نرمال برگردند. این مدل با روش دقیق محدودیت اپسیلون و الگوریتم فراابتکاری NSGA II حل و مورد مطالعه قرار گرفت .

مقدمه

رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها واولویت های مشتری و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور می ‌کند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند.[109] تسهیم سود،به اشتراک گذاشتن ارزش و در نهایت تعدیل خطرات در زنجیره ای از اقدامات ارزش آفرین منجر به توسعه مفاهیمی راهبردی در یک نظام زنجیره ای شده می باشد.در بازار رقابتی موجود در عصر حاضر بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان ومسایل داخلی خود،به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیز توجه زیادی میکنند. این یک آگاهی عمومی می باشد که سازمان ها نمی توانند به عنوان نهاده‌های ایزوله شده رقابت کنند و واضح می باشد که کارکردن با یکدیگر در یک شبکه میتواند راحتر باشد. .علت این امر دستیابی به مزیت یا مزایای بازار رقابتی و در نهایت با هدف کسب سهم بازار بیشتر می باشد. از این رو موفقیت نهایی یک سازمان به توانایی مدیریتی آن در یکپارچه‌سازی شبکه پیچیده‌روابط کسب وکار بین شرکای زنجیره تامین‌بستگی خواهد داشت. [72]

موفقیت یک زنجیره تامین به یکپارچگی و هماهنگی همه نهاده های آن جهت ایجاد یک فرم از ساختار شبکه کارا،بستگی دارد.یک زنجیره تامین کارا منجربه فرایند های بهینه در سراسر زنجیره تامین میشود و به انجام واکنش سریع به نیاز های مشتری کمک می ‌کند .[109] یک زنجیره تامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها[1] ، تولیدکننده ها[2] ، مراکز توزیع[3] و نقاط تقاضا[4] میباشد )، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی می باشد . مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی می باشد که در این راستا به وجودمی آید . امروزه زنجیرهای تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده می باشد. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، اختلال[5] در تسهیلات در زنجیره تامین میباشد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 136

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان