پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

استاد راهنما:

دکتر اکبر اصفهانی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه                                                2

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش                             3

1-3- هدف و مسأله پژوهش                              4

1- 4- روش پژوهش                                       5

1-5- نوآوری پژوهش                                   6

1-6- ساختار گزارش پژوهش                              7

فصل دوم

مفاهیم پژوهش و مرور ادبیات

2-1- مقدمه                                            9

2-2- ارزیابی ارزش پروژه ها                               9

2-2-1- روش های سنتی ارزیابی ارزش پروژه                                  10

2-2-1-1- معایب روشهای سنتی                           10

2-2-2- روش های پویا ارزیابی ارزش پروژه (درخت و شبیه سازی)               11

2-2-2-1- روش شبیه سازی مونت کارلو                                 11

2-2-2-2- روش درخت تصمیم گیری                                   12

2-2-3- روش اختیارات واقعی                            12

2-3- قرارداداختیارمعاملات                             16

2-3-1- پارامترهای مؤثر در ارزش اختیار                              18

2-3-1-1- قیمت دارایی                                 18

2-3-1-2- قیمت اعمال اختیار                           18

2-3-1-3- نرخ بهره                                    19

2-3-1-4- زمان اعتبار اختیار                                   19

2-3-1-5- نوسان پذیری                                 19

2-3-1-5- 1- محاسبه پارامتر نوسان پذیری                             20

2-3-2- انواع اختیار معاملات                           21

2-3-2-1- اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی                               21

2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی                                  22

2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار                                  22

2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی                                 23

2-3-3-2- روش شبیه سازی                               25

2-3-3-3- روش شبکه ای                                 26

1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه­ای

2-3-4- فرایندهای تصادفی                              28

2-3-4-1- حرکت براونی هندسی                           29

2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده                                 30

2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی                                                                           31

2-4- اختیار معاملات واقعی                              32

2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی                         33

2-4-2- اختیار ترک                                    34

2-4-3- اختیار گسترش                                 34

2-4-4- اختیار تعویض                                  35

2-4-5- اختیار کاهش                                   35

2-4-6- اختیارتاخیر                                   36

2-4-7- اختیار چندگانه                                36

2-4-7-1- اختیار ترکیبی                               37

2-4-7-2- اختیار انتخاب                               41

2-5- جمع بندی                                        43

فصل سوم

معرفی مدل پیشنهادی

3-1- مقدمه                                           46

گام 1 تعیین اختیار معاملات واقعی                               49

گام 2 محاسبه پارامترهای اصلی مدل                              49

گام 3. محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی                50

3-3- اختیار آسیایی                                   50

3-3-1- اختیار آسیایی واقعی                           51

گام 4 آیا اختیارات را می توان در طول پروژه اعمال نمود؟                                                 54

3-4- اختیار آمریکایی- آسیایی                                  55

3-4-1- روش درخت انبوه                               55

گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟                                   59

3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده                              59

3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده                         61

3-6- جمع بندی                                        61

فصل چهارم

معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل

4-1- مقدمه                                           63

4-2- صنعت خودروسازی                                  63

4-2-1- معرفی شرکت سامیار (سایپا کاشان)                             64

4-3- پارامترهای ورودی                               65

4-3-1- محاسبه واریانس داده ها                                 66

4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه                               68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک                              68

4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین                              68

4-4- محاسبه ارزش نهایی پروژه                              69

4-5- محاسبه ارزش اختیار                             70

4-5-1- ارزش اختیارآمریکایی چندگانه                                 70

4-5-2- ارزش اختیار آمریکایی- آسیایی چندگانه                                                       71

4-5-3- ارزش اختیار آمریکایی چندگانه با میانگین بازگشت کننده                                       71

4-6- تحلیل نتایج                                     72

4-6-1- ارتباط اختیار آسیایی-آمریکایی و اختیار آمریکایی                                             72

4-6-2- ارتباط اختیار چندگانه با میانگین بازگشت کننده و اختیار آمریکایی چندگانه      74

4-6-3- ارتباط اختیار با میانگین بازگشت کننده و اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه           75

4-7- نتیجه گیری                                      76

4-8- جمع بندی                                         77

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی

5-1- نتیجه گیری                                      79

5-2- پیشنهادات آتی                                   79

منابع                                               81

فهرست جداول و شکل ها :

شکل 1-1: ارزش گذاری پروژه ها                                   3

شکل 1-2 : مراحل ارزشگذاری پروژه با بهره گیری از اختیار                                       6

جدول 2-1 : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی                     14

شکل 2-1 : نمودار اختیار خرید                                   17

شکل 2-2 : نمودار اختیار فروش                                   17

جدول 2-2 : روش های محاسبه پارامتر نوسان پذیری                           20

جدول 2-3 : روش های محاسبه ارزش اختیار                              23

شکل 2-3 : نمودار درخت دوجمله ای غیر ترکیبی                              27

شکل 2-4: نمونه ای از نمودار حرکت براونی هندسی                                              29

شکل 2-5 : نمونه ای از حرکت میانگین بازگشت کننده                         30

جدول 2-4 : زمینه های مورد بهره گیری از فرایند میانگین بازگشت کننده در ادبیات موضوع                     31

شکل 2-6 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله ساخت                          39

شکل 2-7 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله طراحی                    39

شکل 2-8 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله دریافت مجوز                                      40

شکل 2-9 : نمودار درخت دوجمله ای اختیار انتخاب                                              42

شکل 3-1 : نمودار فرایند قیمت گذاری ارزش اختیار آسیایی- آمریکایی واقعی                             48

شکل 3-2 : نمودار فرایند تصادفی براونی هندسی نمونه ای                    53

شکل 3-3 : نمودار میانگین داده های فرایند تصادفی براونی هندسی                               54

جدول 3-1 : طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار                           55

شکل 3-4 : نمودار درخت دوجمله ای انبوه ارزشگذاری اختیار گسترش آسیایی                         57

جدول 4-1: مقایسه اختیار آمریکایی و آسیایی- آمریکایی                     72

جدول 4-2 : مقایسه اختیار آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده                                74

جدول 4-3 : مقایسه اختیار آسیایی- آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده 75

چکیده

در دنیای رقابتی در حال حاضر با در نظر داشتن محدودیت های موجود در منابع (مالی ، زمان و…. ) روش های تصمیم گیری از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از زمینه های تصمیم گیری در صنایع، انتخاب پروژه مناسب از لحاظ اقتصادی به مقصود سرمایه گذاری می باشد. در زمینه ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها روش های بسیاری هست، اما به دلیل وجود فرض های محدود کننده یا غیر واقعی همچنان کوشش های بسیاری جهت ابداع و معرفی روش های کاراتر انجام می گیرد.

در سال 1994 روش اختیارات واقعی جهت ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها توسط پیندیک و دیکسیت معرفی گردید. در این روش پیندیک و دیکسیت همانند شرایط واقعی جریان درآمدها در آینده احتمالی فرض شده و انعطاف پذیری مدیریت برای انتخاب مسیر پروژه در آینده لحاظ شده می باشد. جریان های مالی آینده در این روش احتمالی بوده و مقصود از انعطاف پذیری مدیریت، اعمال تصمیم (اختیار) درازای قیمت های پیش بینی شده در زمان های مجاز اعمال اختیار می باشد. اما بعضاً در منابع اظهار شده می باشد که روش اختیارات واقعی میزان ارزش انعطاف پذیری را دست بالا برآورد می کند. در این پژوهش برآنیم تا با معرفی مدل اختیار آسیایی جوابگوی مشکل برآورد دست بالا در روش اختیارات واقعی باشیم.

این مدل با در نظر داشتن این نکته معرفی گردید که تصمیم گیرندگان هنگام انتخاب تنها به قیمت ها در زمان جاری اعتماد نکرده و رویدادها در طول زمان را مدنظر قرار می دهند. با در نظر داشتن این واقعیت مدل اختیار آسیایی واقعی پیشنهاد شده می باشد. اختیار آسیایی نوعی از ارزشگذاری اختیارات می باشد که در آن به جای قیمت در زمان مورد مطالعه از قیمت میانگین در طول دوره بهره گیری می گردد. در نهایت به مقصود کاربردی ساختن مدل، مدل پیشنهادی در مطالعه موردی و با اختیار چندگانه پیاده سازی گردید. علاوه بر آن برای شناخت ویژگی های مدل به مطالعه و مقایسه مدل اختیار آسیایی واقعی با مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده پرداخته گردید.

در نهایت با تحلیل مدل و پیاده سازی آن نتایج مورد انتظار تأیید گردید. در مدل اختیار آسیایی واقعی، ارزش اختیار کاهش می یابد. درواقع با بهره گیری از این روش از برآورد دست بالای میزان ارزش نوسان پذیری و ارزش اختیار جلوگیری می گردد. این مدل قابل حل و بهره گیری در دنیای واقعی می باشد.

مقدمه      

امروزه یکی از مهم ترین تصمیمات سازمان ها و شرکت ها با در نظر داشتن محدودیت های منابع مالی، تصمیم در زمینه انتخاب مناسب ترین پروژه برای سرمایه گذاری می باشد. برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها متدهای گوناگونی هست، در بسیاری از این روش ها ارزش جریان درآمدها و مسیر ادامه پروژه در آینده ثابت فرض شده می باشد. این مدل ها از قبیل ارزش فعلی خالص[1] و غیره مدلهای ایستا[2] نامیده می شوند. در حالی که   دسته ای دیگر از مدل های ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها، میزان درآمد در آینده و یا مسیر ادامه پروژه را احتمالی فرض می کنند. مدل های پویا[3] از قبیل درخت تصمیم گیری[4] و یا روش شبیه سازی مونت کارلو[5] در این گروه قرار دارند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در روش های ذکر گردیده ارزش انعطاف پذیری مدیریت برای تصمیم گیری لحاظ نشده می باشد. روش اختیار واقعی با در نظر داشتن محدودیت مدل های موجود (مدل های ایستا و پویا)و با هدف ارزیابی اقتصادی پروژه ها معرفی گردید. در این روش علاوه بر در نظر داشتن ماهیت عدم قطعیت در درآمدها و هزینه ها، به خاصیت انعطاف پذیری تصمیم مدیران و محاسبه ارزش آن پرداخته شده می باشد. در روش اختیارات واقعی از ابزارها و روش های محاسبه ارزش اختیار در بازارهای مالی بهره گیری می گردد. در اختیارات واقعی هر یک از تصمیمات محتمل مدیران در آینده (با در نظر داشتن شرایط) به عنوان اختیار تلقی شده و پروژه را دارای ارزش افزوده می کند.

در واقع هر پروژه دارای دو دسته ارزش می باشد، ارزش جریان مالی (ارزش فعلی خالص) و ارزش انعطاف پذیری به طوریکه ارزش انعطاف پذیری معادل ارزش اختیار تصمیم گیری در پروژه می باشد. مطابق شکل (1-1)

در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از روش اختیارات واقعی و بهبود این روش به مقصود نزدیک تر شدن به شرایط موجود در دنیای واقعی به مطالعه ارزش اقتصادی پروژه ها بپردازیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان