پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

اساتید راهنما

   آقاي پروفسور ایرج مهدوي – آقاي دکتر شیرازي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه وکلیات پژوهش.. 1

1.1 مقدمه.. 2

2.1 بيان مساله.. 2

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش.. 4

4.1  مفروضات تحقيق.. 6

5.1  اهداف تحقيق.. 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش.. 8

1.2 مقدمه.. 9

2.2 مديريت زنجيره‌ي‌تأمين.. 9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1.2.2 فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين.. 12

2.2.2 تحليل پوششي داده‌ها.. 12

3.2 تعريف عملکرد و مجموعه امکان توليد.. 13

1.3.2 مدل ورودي‌گرا و خروجي‌گرا.. 20

2.3.2 مزايا و معايب تحليل پوششي داده ها.. 20

3.3.2  مدل کارت امتيازدهي متوازن.. 22

4.3.2  مفهوم کلي کارت امتيازي متوازن.. 23

5.3.2  معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن.. 25

4.2  پیشینه پژوهش.. 28

1.4.2 معيارهاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين.. 33

1.1.4.2 شاخص‌هاي ارزيابي چِن.. 33

2.1.4.2 شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران و همکاران 40

فصل سوم: روش پژوهش.. 43

1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز.. 44

2.3  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 45

1.2.3 سیستم‌های خطی فازی.. 45

3.3  متدولوژی پژوهش.. 51

1.3.3  مدل تركيبی BSC-FDEA.. 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش.. 56

1.4  توضیح مساله.. 57

2.4 استخراج شاخص ها.. 58

1.2.4 جامعه آماري.. 58

2.2.4  نمونه آماري.. 59

3.2.4  طراحي پرسشنامه.. 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3.4  شاخص‌های ارزیابی.. 65

4.4 داده‌های مساله.. 66

5.4  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 68

4. 6  نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 69

4 .7  تحلیل حساسیت.. 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 74

1.5 مقدمه.. 75

2.5 نتایج.. 75

3.5 بحث.. 78

4.5 پیشنهادات کاربردی پژوهش.. 80

5.5 محدودیتهای پژوهش.. 81

6.5 پیشنهادات آتی.. 81

پیوست… 83

پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن.. 84

پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی.. 87

پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها  88

پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر.. 93

منابع.. 99

 

فهرست اشکال

شکل  2- 1 : يک نماي ساده از زنجيره‌ي‌تأمين.. 9

شکل 2 – 2 : يک نماي کامل از زنجيره‌ي‌تأمين.. 10

شکل  2- 3 : فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين.. 12

شکل2-4 : يک واحد تصميم‌گيري با يک خروجي و يک ورودي.. 14

شکل2- 5 : يک واحد تصميم‌گيري و خروجي‌ها و ورودي‌هاي آن   14

شکل  2-6 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي يکسان.. 17

شکل  2 – 7 : واحد فرضي با ورودي يکسان، خروجي بيشتر   17

شکل 2 – 8 : واحد فرضي با ورودي کمتر، خروجي بيشتر.. 18

شکل  2 – 9 : نمايش يکي از ضعف‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌ها   22

شکل  2- 10 : اختصار وجوه کارت امتيازي متوازن (کاپلان و نورتون 1992)   28

شکل  3- 1 : واحد تصمیم‌گیری با s ورودی و m خروجی.. 44

شکل  3 – 2 : تعریف نامساوی فازی.. 47

شکل  3 – 3 : نمایش بیشینه‌سازی یک عدد فازی.. 48

شکل 3 – 4 : نمایش ………… 49

شکل 3 – 5 : فرایند انجام مطالعه.. 52

شکل  3- 6 : مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد.. 54

شکل  4 – 1 : نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین مساله مورد مطالعه   58

شکل 4– 2: مدل مفهومی تحلیل پوشش داده‌های فازی.. 68

شکل  4 – 3 : رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اطمینان   73

 

فهرست جداول

جدول  2 – 1 : دسته‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي چِن.. 34

جدول 2 – 2 : دسته‌بندي شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران.. 40

جدول  3 – 1 : ساختار تکمیلی B S C-D E A… 53

جدول  4 – 1 : شاخص هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين از چهار (B S C)   60

جدول  4 – 2 : شاخص‌های ارزیابی در نظر گرفته شده برای مساله   65

جدول  4– 3 : مقادیر مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای برای زنجیره‌های تأمین   67

جدول  4 – 4 : داده‌های مربوط به شاخص‌های غیر هزینه‌ای زنجیره‌های تأمین   67

جدول  4 – 5: مقادیر کارآیی‌های محاسبه شده برای شش واحد تصمیم‌گیری   70

جدول  4 – 6 : رتبه‌بندی زنجیره‌های تأمین با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 71

جدول  4 – 7:  کارآیی زنجیره‌های تأمین در سطوح اطمینان مختلف   72

جدول 5-1 :رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با بهره گیری از سه روش   77

چکیده

زنجیره‌ی‌تأمین مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان می باشد که ارتباط منطقي بين آن‌ها را نشان می‌دهد. ارزیابی عملکرد تأثیر مهمي را در مدیریت زنجیره تامین  اعمال مي‌كند. تحلیل پوششی داده‌ها[1] نيز روشی ناپارامتری بر پایه‌ی برنامه‌ریزی خطی می باشد که عملکرد واحدهای مختلف تصمیم‌گیری را نسبت به هم می‌سنجد. این روش مي‌تواند ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه داشته باشد. برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین، معیارهای متفاوتی را مي‌توان در نظر گرفت. كارت امتيازي متوازن شاخص­هاي خود را به چهار چشم انداز مالي؛ فرآيندها؛ مشتري و يادگيري و رشد نيروي انساني توسعه داده و به دنبال ايجاد توازني بين اهداف مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص هاي گذشته نگر) و سه شاخص ديگر(شاخص هاي آيند ه نگر) می باشد. در اين پژوهش يك مدل تلفيقی تحلیل پوششی داده­های فازی و کارت امتیازی متوازن ارائه گرديده می باشد كه بر اساس آن ورودي ها و خروجي­ها از كارت امتيازي متوازن استخراج شده­اند. ارزیابی عملکرد نیز توسط مدل تحلیل پوششی داده­های فازی صورت پذیرفته می باشد. در نهایت نیز كاربرد مدل مذكور براي زنجیره­های تأمین در یکی از صنایع کشور مورد مطالعه و پیاده سازی قرار گرفته می باشد.

 

مقدمه
در سال‌هاي اخير، مديريت زنجيره‌ي‌تأمين[1]  به دليل افزايش روزافزون رقابت در بازارهاي جهاني به يکي از مهم­ترين زمينه‌ها در شاخه‌ي مديريت توليد تبديل شده می باشد. مديريت زنجيره‌ي‌تأمين، به عنوان ابزاري که در اوايل دهه 1990 به وجودآمده و شامل برنامه‌ريزي و مديريت عمليات و توليد، انتقال و توزيع کالا تا رسيدن به مشتري می باشد، راهي را براي بهبود محيط توليد و رقابتي کردن آن پيشنهاد مي‌دهد. يک زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از امکانات، تأمين‌کنندگان، مشتريان، محصولات و روش‌هاي کنترل موجودي، فروش و توزيع می باشد که تأمين‌کنندگان را به مشتريان متصل مي‌کند و با توليد مواد اوليه توسط تأمين‌کنندگان شروع شده و به مصرف محصول توسط مشتريان ختم مي‌گردد (گوناسکاران و همکاران، 2001). به دليل اينکه زنجیره تامین تأثیر مهمي را در فرآيند مديريت توليد ايفا مي‌کند، ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين به عنوان عنصر مهمي از عملکرد شرکت (سازمان) در نظر گرفته مي­گردد. ارزيابي عملکرد را به صورت فرآيند کمي­سازي يا به صورت دقيق­تر فرآيند کمي­سازي و آناليز اثربخشي و بهره­وري تعريف مي‌کنند. بر اين اساس، بهره­وري زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک پيمانه اندازه­گيري از ميزان عملکرد منابع شرکت در کل زمينه زنجيره‌ي‌تأمين براي رسيدن به اهداف خاص آن تعريف مي­گردد.

مسائل ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين دامنه وسيعي را از ارزيابي عملکرد واحدهاي مستقل يک زنجيره‌ي‌تأمين تا ارزيابي عملکرد کل زنجيره‌ي‌تأمين را شامل مي­گردد.  مساله ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين يکي از جامع­ترين مسائل تصميم­گيري استراتژيک می باشد که بايد براي بهره­وري بلندمدت کل يک زنجيره‌ي‌تأمين در نظر گرفته گردد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان