پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

موضوع:

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بيان مساله ……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- سؤال پژوهش………………………………………………………………………………………….. 3

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن ………………………………………………………………… 6

2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین ……………………………………………………………………. 7

2-2-2 تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………… 8

2-2-3 علت های علاقه و در نظر داشتن مفهوم مدیریت زنجیره تامین………………………………………. 9

2-2-4 معضلات زنجیره تامین و منابع آنها……………………………………………………………. 10

2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین……………………………………………………………………… 10

2-3-1 شبکه سری………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-2 شبکه واگرا………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-3 شبکه­ی همگرا………………………………………………………………………………………. 12

2-3-4 شبکه مختلط………………………………………………………………………………………… 13

2-4 مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………… 13

2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………… 15

2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. 16

2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………… 17

2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………………………………………………………………….. 19

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. 20

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی…………………………………………………………………….. 21

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………………………………………………………………… 21

2-6-3 مدل های شبیه سازی……………………………………………………………………………… 21

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی……………………………………………………………….. 22

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین…………………………………………………………………. 22

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی………………………………………….. 23

2-9 برنامه ریزی تولید……………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 کاربردهای اصلی …………………………………………………………………………………. 25

  • کاربردهای جنبی……………………………………………………………………………….. 25

2-10 کالای فاسد پذیر…………………………………………………………………………………….. 25

2-10-1 اقلام فاسد شدنی………………………………………………………………………………… 27

2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد………………………………… 28

2-11-1 اهميت انبار ………………………………………………………………………………………. 28

2-11-2 انواع انبار ها………………………………………………………………………………………. 28

2-11-3 تخريب كالا …………………………………………………………………………………….. 29

2-11-4 هزينه‏هاي ناشي از نگهداري نامناسب مواد اوليه…………………………………………… 29

2-11-4-1- بسته بندي مناسب………………………………………………………………………….. 30

2-12 پنجره زمانی…………………………………………………………………………………………… 31

2-12-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 31

2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی……………………………………………………………………… 31

2-13- مسیریابی با پنجره زمانی…………………………………………………………………………. 33

2-14- مساله VRPTW…………………………………………………………………………………. 33

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی …………………………………….. 34

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………………………………………………… 35

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم…………………………………………………. 35

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 37

3-2- فرضیات مدل……………………………………………………………………………………….. 37

3-3- نمادهای مدل…………………………………………………………………………………………. 37

3-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………….. 38

3-5- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………. 38

3-6- فرمول بندی مساله………………………………………………………………………………….. 39

فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 43

4-2-تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………… 43

4-3- مساله مطالعه موردی ……………………………………………………………………………….. 44

4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر……………………………………………………………. 45

4-3-1-1 تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………… 45

4-3-2- اظهار مساله موردی………………………………………………………………………………… 47

4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………………………………………………………………. 54

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:…………………………………………………………………………. 55

4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……………………………………………………….. 56

4-5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     

5-1- جمع­بندی و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………… 59

5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 60

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………….. 61

پيوست

كد برنامه Lingo

چكيده انگليسي

 

فهرست جدول­ها

جدول                                                                                             صفحه                                                                                                              

جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره …………………………………… 48

جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…………………………………………………….. 49

جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه…………………………………………………………………….. 54

جدول 4-4: واکاوی حساسیت به تغییرات تقاضا……………………………………………………….. 55

جدول 4-5: واکاوی حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 56

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…………………………………………………………. 56

نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فهرست شکل­ها

شكل 2-1 : انواع كانال هاي ارتباطي در زنجيره ي تامين ………………………………………….. 11

شكل 2-2 : شبكه ي زنجيره ي تامين سري……………………………………………………………. 12

شكل 2-3 : شكل زنجيره ي تامين واگرا……………………………………………………………….. 12

شكل 2-4: شبكه ي زنجيره ي تامين همگرا…………………………………………………………… 12

شكل 2-5: شبكه ي زنجيره تامين مختلط………………………………………………………………. 13

شكل2-6 : نمايش شماتيك زنجيره ي تامين به صورت شبكه…………………………………….. 19

چکیده

در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر بایستی محصولات متنوع را با در نظر داشتن درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد. درخواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده می باشد که قبلا وجود نداشته می باشد، درنتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند.در بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارگان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. مساله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل متناسب تمامی این فعالیت هاست. مدیریت زنجیره تامین پدیده ای می باشد که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.از سوی دیگر مدیریت زنجیره تامین بر رویکرد مشتری محور استوار می باشد.بر این اساس، ارتباط بموقع و کامل بین همه عناصر زنجیره تامین برای اطلاع از نیازهای مشتری و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره می باشد.از آنجایی که مواد لبنی دارای حساسیت زمانی جهت مصرف می باشند یعنی بایستی در بازه زمانی مشخص مصرف گردد،لذا توزیع و پخش این محصول از زمان تولید تا زمانی که بدست مصرف کننده می رسد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، بهمین جهت با درنظرگرفتن پنجره زمانی درصدد رفع این مشکل برآمده ایم.

مقدمه

مدیریت زنجیره تامین[1]، یکی از رایج ترین عناوین مورد بحث در ادبیات کسب و کار
می باشد. این یک اصل اساسی برای سازمان هاست که یک مزیت رقابتی پایدار برای پیشرو ماندن در بازار ایجاد نمایند. نیاز به انسجام و یکپارچگی عناصر مختلف در مدیریت زنجیره تامین، برای بیشتر شرکت ها به عنوان یک عامل مهم جهت رقابتی ماندن شناخته شده می باشد. همانطور که شرکت های بیشتر و بیشتری از عملکرد زنجیره تامین خود آگاه می شوند، هماهنگی و انسجام عوامل مختلف در مدیریت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی حیاتی می گردد.امروزه با پیشرفت صنایع تولیدی و وجود رقابت شدید جهانی بین شرکت­ها و کمپانی­ها، کوتاه­تر شدن چرخه عمر کالا، زمان مورد نیاز برای بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان در نقاط مختلف و فواصل مختلف از محل تولید، شرکت های توزیع کالاها و مواد اولیه و حمل و نقل بر آن شده­اند که کارایی و بهره­وری سیستم­های خود را بهبود بخشند. سیستم­های توزیع و حمل و نقل بایستی قادر به توزیع محصول با کمترین هزینه و در کمترین مدت ممکن باشند تا محصولات به موقع به مشتریان تحویل داده شوند.در سیستم­های تولیدی و جریان­های کارگاهی ودر خطوط تولید و مونتاژ کالاها و محصولات لزوم برنامه­ریزی صحیح و اقتصادی با کمترین هزینه و زمان سیکل تولیدی برای حداکثر شدن مقدار تولید و توانایی پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان در بازارهای رقابتی امروز به چشم می خورد.

به گونه کلی، لزوم کاهش هزینه­های تولیدی شرکت­ها و کمپانی­ها در سیستم های تولیدی کارشناسان و برنامه­ریزان سیستم­های تولیدی را بر آن داشته می باشد تا در جهت هر چه کمتر کردن هزینه­های مواد و افزایش سطح تولید و بهره­وری از بهترین زمان­بندی و توالی عملیات[2] ممکن بهره گیری نمایند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 86

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان