پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی مهندسی صنایع

گرایش صنایع

موضوع:

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با بهره گیری از بهینه سازی شبیه سازی

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش.. 10

1-1-  مقدمه. 11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2- ضرورتهای انجام پژوهش: 11

1-3- اهداف: 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 16

2-1- حمل و نقل کانتینری.. 17

2-2- مروری بر فعالیتهای ترمینال های کانتینری.. 19

2-3- روش های بهینه سازی حمل و نقل ترمینال. 21

2-4- فرآیند برنامه ریزی کشتی ها 22

2-4-1- برنامه ریزی اسکله. 23

2-4-2- برنامه ریزی چیدن. 23

2-4-3- برنامهریزی جرثقیل.. 24

2-5- ذخیره سازی و انباشتن کالا. 25

2-6- حمل و نقل تدارکات… 27

2-7- بهینهسازی حمل و نقل اطراف اسکله. 27

2-8- بهینهسازی حمل و نقل ساحلی.. 29

2-9- بهینه سازی حمل و نقل جرثقیل.. 31

2-10- مرور ادبیات: 31

2-14- نتیجه گیری و تحلیل مقالات قبلی: 34

فصل سوم: روش پژوهش.. 37

3-1- شبیه سازی: 38

3-2- مدل سازی: 39

3-3- مدل مفهومی مساله: 40

3-4- شبیه سازی کامپیوتری: 41

3-5- نرم افزارهای شبیه سازی.. 42

3-6- روش های بهینه سازی شبیه سازی.. 43

3-6-1 روش مبتنی بر گرادیان. 43

3-6-2- بهینه سازی تصادفی.. 44

3-6-3 روش پاسخ سطح.. 44

3-6-4- روش های اکتشافی.. 45

3-6-5- روش های آماری.. 46

3-7- طراحی آزمایشات تاگوچی.. 47

3-8- خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها 48

3-8-2- انتخاب عاملها و سطوح: 49

3-8-3- تعیین متغیر پاسخ: 49

3-8-4- انتخاب نوع آزمایش طراحی شده 49

3-8-5- انجام آزمایش… 50

3-8-6- تجزیه و تحلیل داده ها: 50

3-8-7- نتیجه گیریها و پیشنهادات… 50

3-9- الگوریتم حل: 50

3-10- نظریه صف: 51

3-11- فرمول های صف… 53

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش.. 57

4-1- شبیه سازی ترمینال کانتینری با نرم افزار Arena. 59

4-2- تحلیل خروجی شبیه سازی: 63

2-4-1- تاثیر افزایش جرثقیل: 64

4-2-2- تاثیر افزایش سکو: 65

4-3- طراحی آزمایشات تاگوچی: 67

4-4- نتیجه گیری محاسبات: 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 72

5-1- نتیجه گیری: 73

5-2- پیشنهادات: 75

منابع و ماخذ. 76

 

فهرست جداول

جدول 2-1 مقالات ارائه شده در مساله تخصیص عرشه. 35

جدول 2-2  مقالات ارائه شده در مساله برنامه ریزی جرثقیل های عرشه. 36

جدول3-1  اجزای مدل شبیه سازی.. 39

جدول3- 2 پارمترهای مدل صف… 54

جدول4-1 متغیرهای معرفی شده در شبیه سازی.. 62

جدول  4-2  نتایج حاصل از شبیه سازی برای حالت 3 سکویی.. 64

جذول4-3  نتایج حاصل از شبیهسازی برای حالت 2 جرثقیله. 66

جدول4-4  مقادیر S/N برای سطوح هر عامل.. 68

جدول4-5  محاسبات آزمون ANOVA.. 70

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل2-1 انواع کشتی ها برحسب اندازه 18

شکل2-2 میزان کانتینر جابجا شده در 5 بندر ایالات متحده 19

شکل2-3 ترمینال کانتینری.. 20

شکل 2-4 بخش های عملیاتی ترمینال های کانتینری.. 22

شکل 3-1  ارکان اصلی سیستم. 38

شکل3-2 مدل مفهومی مساله. 40

شکل 3-3 ساختارهای سرویس رسانی.. 53

شکل4-1 ماژول های Arena برای ورود و استقرار کشتی ها 60

شکل4-2 اجزای مدل Arena مربوط به قسمت دوم شبیه سازی.. 61

نمودار4-1 طریقه تغییر درآمد با افزایش تعداد جرثقیل.. 65

نمودار4-2 طریقه تغییر درآمد با افزایش تعداد سکوها 67

شکل4-3 نمودار S/N برای هر سه عامل.. 68

چکیده:

در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده می باشد . امروزه بدون بهره گیری ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. پس چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به گونه کلی برای این کار دو رویکرد  هست : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.

در اغلب ترمینال ها معمولا سه نوع تجهیز برای انجام عملیات هست: جرثقیل های عرشه(QC)، تریلرهای محوطه(YT) و جرثقیل های محوطه(YC). به محض ورود یک کشتی به ترمینال، QCها کانتینرها را از کشتی تخلیه یا اینکه به داخل کشتی بارگیری می کنند و YTها کانتینرها را از عرشه به سمت انبار و سکوی بارانداز جابجا می کنند. در محوطه انبار، YTها کار تخلیه و بارگیری را برای تریلرها انجام می دهند.

وقتی نیاز به بهینه ساختن عملیات می باشد، آغاز مدل شبیه سازی طراحی می گردد سپس مدل بهینه سازی ساخته می گردد تا پارامترهای مدل شبیه سازی را بهینه کند. آماده سازی متغیرهای ورودی و خروجی مانند جواب اولیه، محدودیت های متغیرهای تصمیم، تابع هدف و زمان تکرار شبیه سازی از مدل بهینه سازی استخراج می گردد. برای انجام این کار، الگوریتم بهینه سازی بایستی یک جواب شدنی ایجاد کند و آن را به شبیه سازی منتقل می کند و شبیه سازی شروع می گردد. سپس نتایج شبیه سازی به مدل بهینه سازی برمی گردد. بر طبق نتایج بدست آمده، الگوریتم بهینه سازی به سمت یک جواب بهینه پیش می رود و یک مجموعه جدید از جواب ها ایجاد می کند. این چرخه تکرار می گردد تا معیار توقف برآورده گردد. سرانجام متغیرهای تصمیم بهینه شده و بهترین مدل برنامه ریزی بدست می آید.

مقدمه
در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده می باشد . امروزه بدون بهره گیری ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. پس چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به گونه کلی برای این کار دو رویکرد  هست : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.

مدلسازی سیستم های پیچیده مانند سیستم های تولیدی، زنجیره تامین و ترمینال های کانتینر با بهره گیری از معادلات جبری کار بسیار دشواری می باشد. شبیه سازی گسسته پیشامد ابزار مفیدی برای ارزیابی عملکر این سیستم ها می باشد. اگرچه شبیه سازی فقط یک طرح داده شده را ارزیابی می کند و هیچ تابع بهینه سازی ارائه نمی کند. پس نیاز می باشد که شبیه سازی و بهینه سازی باهم ادغام شوند. بهینه سازی شبیه سازی فرایند یافتن بهترین مقدار از متغیرهای تصمیم سیستم می باشد که عملکرد آن توسط خروجی های شبیه سازی ارزیابی می گردد.

اهداف اجرای این پروژه عبارتند از:

–       ادغام مناسبی از شبیه سازی و بهینه سازی.

–       کمک گرفتن از رویکرد “چه می گردد-اگر” در مساله با بهره گیری از شبیه سازی.

–       پیاده کردن مدلی که دربرگیرنده تمامی اجزای سیستم باشد و بتواند تمامی عملیات را شبیه سازی کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

–       تعیین تاثیر عوامل موثر بر عملکرد سیستم

–       کمک به تصمیم گیرنده با ارائه سناریو های مختلف و نتایج مربوط به هریک.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 80

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان