پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

بهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر نظام الدین مهدوی امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان…………..صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-  مساله مکان یابی هاب… 3

1-3- مزایا ،معایب و کاربردهای شبکه هاب… 4

1-3-1- مزایای شبکه هاب… 4

1-3-2- معایب شبکه های هاب… 5

1-3-3- کاربرد های شبکه هاب… 5

1-4- تعاریف  شبکه هاب… 6

1-5- مدلهای شبکه هاب… 6

1-5-1- مسایل مکان یابی میانه: 6

1-5-2- مسایل مکان یابی هاب با درنظرگرفتن هزینه ثابت: 7

1-5-3- مسایل مکان یابی هاب با در نظرگرفتن هزینه ثابت هر ارتباط: 7

1-5-4- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن حداقل مقدار جریان هر ارتباط: 7

1-5-5- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت: 7

1-5-6- مسایل مکان یابی هاب پیوسته: 8

1-5-7- مسایل مکان یابی هاب چند هدفه: 8

1-5-8- مسایل مکان یابی مرکز: 8

1-5-9- مسایل مکان یابی پوششی هاب: 8

1-5-10- مسایل مکان یابی هاب با ساختار شبکه ستاره: 9

1-6- اهمیت و ضرورت موضوع: 9

1-7- هدف از اجراء : 9

1-8- سوالات پژوهش : 10

1-9- ساختار پایان نامه : 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه  پژوهش.. 11

2-1- ادبیات موضوع. 12

2-1-1- مقدمه : 12

2-2- شبکه های هاب با تخصیص تکی وچندگانه. 12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3- مدل ها و روش های حل.. 14

2-3-1- مدل تک تخصیصی.. 14

2-3-2- مدل چند تخصیصی.. 16

2-3-3- مدل های با هزینه ثابت ایجاد و ظرفیت محدود. 17

2-4- مکان یابی هاب در محیط رقابتی : 18

2-4-1- پیشینه مکان یابی هاب در محیط رقابتی : 18

2-5- استواری، مفهوم و تأثیر آن در پژوهش در عملیات… 19

2-5-1- مدل استوار مبتنی بر سناریو. 23

2-5-2- پیشینه مدل استواری در مکان یابی هاب : 30

فصل سوم : روش پژوهش.. 32

3-1- مقدمه. 33

3-1-1- فرضيات مساله: 33

3-2 – مدل پیشنهادی.. 34

3-2-1- اندیس مجموعه ها 34

3-2-2- پارامترها: 34

3-2-3- متغیرها: 35

3-2-4 تابع هدف و محدودیت ها 36

3-2-5- پیاده سازی مدل استوار. 41

3-2-6- خطی سازی محدودیت غیرخطی : 43

3-3-  الگوریتم ژنتیک… 44

3-3-1- نمایش کروموزوم: 45

3-3-2- آغازسازی: 45

3-3-3- ارزیابی: 46

3-3-4- معیار توقف : 47

3-3-5- نخبه گرایی.. 47

3-3-6- عملگر تقاطع. 48

3-3-7- عملگر جهش… 48

3-3-8- انتخاب… 49

3-3-9- معیار توقف… 50

فصل چهارم : محاسبات و یافته های پژوهش.. 52

4-1- معرفی مساله. 53

4-2- نتایج الگوریتم ژنتیک… 56

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 60

5-1- نتیجه گیری.. 60

5-2- پیشنهادات… 61

منابع و مآخذ : 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Abstract 67

 

فهرست جداول

جدول (4-1)هزینه ثابت ایجاد هاب… 53

جدول (4-2)ظرفیت هاب ها 54

جدول(4-3) پارامترهای مدل استوار. 54

جدول (4-4) انواع مختلف تقاضا در سناریو ها 55

جدول (4-5) انواع مختلف هزینه در سناریو ها 55

جدول(4-6) نحوه تخصیص مراکز تقاضا به هاب ها در سناریو های مختلف… 56

جدول (4-7)مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک… 57

جدول(4-8) نتایج محاسبات برای اندازه های مختلف گره ها 58

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1 . وظایف هاب درشبکه. 3

شکل 1-2 ساختار شبکه حمل ونقل با درنظرگرفتن هاب در مقایسه با شبکه های کلاسیک… 4

شکل (2-2)طبقه بندی مسایل هاب… 14

شکل(3-1).نحوه نمایش کروموزوم. 45

شکل(3-2) طریقه آغازسازی.. 46

شکل(3-3) طریقه ارزیابی.. 47

شکل(3-4) عملگر تقاطع. 48

شکل(3-5) عملگر جهش نوع 1. 49

شکل(3-6)عملگر جهش نوع 2. 49

شکل(3-7) فلوچارت الگوریتم ژنتیک… 51

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش
چکیده

مساله مکان یابی هاب در جایی مطرح می گردد که با سیستم های متشکل از بخش های زیاد و لزوم انتقال کالا یا اطلاعات یا بشر بین این بخش ها هستیم. از انجایی که برقراری ارتباط بین دو به دوی این نقاط هزینه بالایی دارد بحث طراحی شبکه هاب مطرح می گردد. مسایل مکان یابی هاب غیر از مسایل طراحی شبکه می باشند که به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری استراتژیک بهره گیری می شونددر انجام فرایند تصمیم گیری در واقعیت تمام ورودی ها قطعی نیستند ، از این رو بایستی در تصمیم ها پیش بینی عدم قطعیت را انجام داد. همچنین شرایط مکان یابی هاب در یک محیط رقابتی با در نظر داشتن دنیای رقابتی امروز در نظر گرفته شده که در ان جذب مشتری با در نظر داشتن کاهش  هزینه های جاری (زمان،فاصله،…) مطالعه می شودهمپنین ظرفیت هاب های موجود محدود در نظر گرفته شده می باشد..از انجاییکه در این پژوهش تقاضای هریک از گره های متقاضی نامعین می باشد،لذا از روش بهینه سازی استوار در این پژوهش بهره گیری می گردد. نتایج محاسبات این پژوهش نشان می دهد که مساله توسط نرم افزار GAMS در اندازه های بزرگ در زمان معقول به حل بهینه دست پیدا نمی کند.به مقصود نشان دادن کارایی مساله در مقیاس بزرگ، یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم ژنتیک) پیشنهاد گردید.

1-1-مقدمه
افزایش روز افزون تعداد مبادی و مقاصد از یک سو و افزایش حجم تعاملات میان انها از سوی دیگر لزوم طراحی شبکه های ارتباطی کارا را اظهار می کند. عبارت کارا را میتوان از طریق کیفیتی تعبیر نمود که مطابق با ان کالا به میزان لازم در زمان ومکان مورد نیاز وبا حداقل هزینه ممکن تحویل گردد. مدلهای مکان یابی[1] کاربردهای فراوانی در مسایل صنعتی ، شهری، مخابراتی و غیره دارند.

یکی از کاربردهای مهم این مدلها بهره گیری از انها در طراحی سیستم های توزیع وشبکه های ارتباطی ست.

در میان مسایل موجود در حوزه طراحی شبکه های ارتباطی ، مساله مکان یابی هاب[2] در طول دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود معطوف ساخته می باشد.

این حجم از توجه اکثرا به علت الزام زیرساختهای مدرن در سیستم حمل ونقل و ارتباطات می باشد

واژه مدرن منعکس کننده ی کیفیتی از این پیکربندی ها می باشد که از فرضیات شبکه های سنتی پیروی نمی کند،در شبکه های سنتی نقطه مقصد به دنبال تامین مستقیم تقاضا از مبادی می باشد.

اما در سیستم های مدرن بعضی از گره های شبکه به عنوان ساختار میانی و واسطه ای انتخاب می شوند، متعاقب ان تقاضا ی مقصد از طریق این ساختار واسطه ای برآورده می گردد. این ساختار اصطلاحا شبکه هاب و اسپوک[3] خوانده می گردد.

در واقع در مطالعات انجام شده می توان به دو عملکرد ویژه هاب تصریح نمود:

1-    جمع اوری تقاضا و انتقال ان ها به سایر هاب در شبکه

2-    دریافت تقاضا از سایر هاب در شبکه وتوزیع این مقادیر تقاضا به گره های تقاضایی که به آنها خدمت رسانی می کند

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 77

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان