پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات  کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی،گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان  :

ارتباط بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله طالب نیا

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

 

چکیده                                                                                                                    1

 فصل اول : كليات تحقيق

1-1) مقدمه                                                                                                                  3

1-2) تشریح و اظهار موضوع                                                                                                4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقيق                                                                                            7

1-4) اهداف تحقيق                                                                                                         9

1-5) ) فرضيه‏هاي تحقيق                                                                                                  9

1-6) مدل مفهومي پژوهش                                                                                                10

1-7) روش تحقيق                                                                                                         10

1-8) قلمرو تحقيق                                                                                                        11

1-8-1) قلمرو موضوعی                                                                                                       11

1-8-2) قلمرو زمانی                                                                                                          11

1-8-3) قلمرو مکانی                                                                                                           11

1-8) تعريف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی                                                         11

1-9) ساختار کلی تحقيق                                                                                                14

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1) مقدمه                                                                                                                 16

2-2) گفتار اول: تعاريف متغييرهاي مستقل مورد بهره گیری تحقيق                                                18

2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی                                                                           18

2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای طرفداری از سهامداران                                                  19

2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران                                                                              21

2-2-4) ساختارهای مالکیت                                                                                                 22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4-1)سرمایه گذاران نهادی                                                                                                 23

2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی                                                                                               28

2-2-4-3)سرمایه گذاران مدیریتی                                                                                              30

2-2-4-4) سهامداران حقیقی                                                                                                   33

2-2-4-5) تمرکز مالکیت                                                                                                        33

2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی                                                                                              34

2-2-5) تئوری نمایندگی                                                                                                     34

2-2-6) ارتباط ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه                                                                     36

2-3) گفتار دوم: تعريف متغيير وابسته تحقيق                                                                        36

2-3-1) عدم تقارن اطلاعاتی                                                                                                  36

2-3-2) چگونگي شكل گيري نظريه عدم تقارن اطلاعاتي                                                               40

2-3-3) عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                41

2-3-4) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                   43

2-3-5) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه                                                                 47

2-4) گفتار سوم: بررسي ارتباط بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی                                   49

2-5) گفتار چهارم: پیشینه پژوهش                                                                                      52

2-5-1) تحقیقات خارجی                                                                                                     53

2-5-2) تحقیقات داخلی                                                                                                      61

2-6) جمع بندی                                                                                                            68

 

فصل سوم : روش‌شناسي تحقيق

3-1) مقدمه                                                                                                                 70

3-2) روش پژوهش                                                                                                         70

1-3) قلمرو تحقيق                                                                                                         70

1-3-1) قلمرو موضوعی                                                                                                       71

1-3-2) قلمرو زمانی                                                                                                           71

1-3-3) قلمرو مکانی                                                                                                           71

3-4) فرضیه های پژوهش                                                                                                  71

3-4-1) تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري                                                                             72

3-5) جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها                                                       73

3-5-1) جامعه آماری                                                                                                          73

3-5-2) روش گردآوری داده ها                                                                                              76

3-6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                77

3-6-1) روش های آماری                                                                                                     77

3-6-2) ضريب همبستگي اسپيرمن                                                                                         78

3-6-3) آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون                                                                    79

3-7) اختصار فصل                                                                                                         81

فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده‌ها

4-1( مقدمه                                                                                                                 83

4-2( آمار توصیفی                                                                                                         83

4-2-1) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش                                                                             84

4-2-2) بخش دوم: یافته های استنباطی                                                                                   89

4-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                                  90

4-3-1) نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول                                                                                  90

4-3-2) نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم                                                                                 91

4-3-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم                                                                                91

4-3-4) نتايج حاصل از آزمون فرضیه چهارم                                                                              92

4-3-5) نتايج كلي حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                             93

4-4) مطالعه آزمون دوربین- واتسن (D.W)                                                                       94

4-5) مدل برازش شده نهایی براساس روش (Stepwise)                                                         95

4-6) اختصار‌ فصل                                                                                                          95

 

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1) مقدمه                                                                                                                 97

5-2) نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های پژوهش                                                                      97

5-2-1) اختصار نتایج آزمون فرضیه ها                                                                                     97

5-2-2) اختصار ی از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (آزمون فرضیات)                                                 98

5-3) نتيجه‌گيري                                                                                                           99

5-4) پیشنهادهای پژوهش                                                                                               101

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش                                                  101

5-4-2) پیشنهادهاي موضوعي برای تحقیقات آتی                                                                     103

منابع و ماخذ                                                                                                              104

چكيده انگليسي                                                                                                           109

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

نگاره 1-1) مدل مفهومی پژوهش                                                                                                     9

نگاره 2-1) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه                                           44

نگاره 2-2) دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                              45

نگاره 2-3) عمق بازار و وسعت بازار                                                                                                46

جدول شماره 2-1) ‏اختصار تحقیقات خارجی                                                                                    60

جدول شماره 2-2) ‏اختصار تحقیقات داخلي                                                                                     67

جدول شماره 3-1) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های پژوهش                                                          73

جدول شماره 3-2) فهرست شرکتهای انتخاب شده بعنوان نمونه پژوهش                                                   74

جدول شماره 4-1) آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق                                                                              84

جدول شماره 4-2) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر عدم تقارن اطلاعاتی                                           85

جدول شماره 4-3) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 87                                                   85

جدول شماره 4-4) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 88                                                   86

جدول شماره 4-5) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 89                                                   86

جدول شماره 4-6) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 90                                                   87

جدول شماره 4-7) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 91                                                   87

نمودار شماره1-4) میانگین سهامدران مختلف در طی سالهای 87 تا 91                                                   88

جدول شماره 4-8) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اندازه شركت                                                   88

جدول شماره 4-9) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اهرم مالي                                                       88

جدول 4-10) آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف(KM) تك‌نمونه‌اي جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش       89

جدول شماره 4-11) آزمون مجموع مجذورات و مقدارF                                                                       90

جدول شماره 4-12) اختصار ی الگوی رگرسیون                                                                                90

جدول شماره 4-13) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران نهادی                                  90

جدول شماره 4-14) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران حقیقی                                 91

جدول شماره 4-15) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران مدیریتی                               92

جدول شماره 4-16) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت                                      92

جدول شماره 4-17) ضرایب رگرسیون ابعاد سهامدارن با عدم تقارن اطلاعاتی                                            93

جدول شماره 4-18) نتايج حاصل از مدل                                                                                        94

جدول شماره 4-19) نتايج حاصل از مدل برازش شده Stepwise                                                         95

جدول شماره 5-1) فرضیات اصلی و نتایج آزمون آنها                                                                          98

 

 

چكيده

 

با گسترش سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار، تعیین تأثیر و تاثیری را که آنها بر بازار و سایر سرمایه گذاران می گذارند مهم بسیاری می باشد و این اهمیت زمانی افزایش خواهد پیدا نمود که سرمایه گذاران نهادی به دلیل تخصص بالایی که در این زمینه دارا هستند و مالکیت قابل توجه ای از سهام شرکتها را که در اختیار دارند می توانند نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتها و به تبع آن در بازار داشته باشند. از سوي ديگر در صورت همگرايي منافع بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت، سودها نيز مديريت شده و شكاف قيمت بيشتري را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهميت سرمايه گذاران نهادي در اقتصاد دولتي ايران و دسترسي آنها به منابع عظيم سرمايه شركت مطالعه در خصوص تأثیر آنها در شركت ها مي تواند مفيد باشد. لذا با افزايش مالكيت نهادي، قيمت هاي سهام اطلاعات بيشتري در مورد سودهاي آتي منعكس نموده و به اين روش موجب كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران شركت و بازار سهام مي شوند.

در اين تحقيق، تجزيه و تحليل جامعي روي، مطالعه ارتباط بین تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادارتهران بين سالهاي 1387 الي 1391 انجام گرفت. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جنبه های مختلف تركيب سهامداران با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اهداف فرعی ارائه راهکاری جدید برای گسترش نحوه تركيب سهامداران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها، مطالعه تاثیر تركيب سهامداران بر سایر سرمایه گذاران و تعیین مهمترین شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد. تحقيق پيش رو از لحاظ هدف كاربردي بوده و از بعد روش شناسي از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي می باشد. اين تحقيق شامل چهار فرضيه مي باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطي چند متغيره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) بهره گیری شده می باشد.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه در شركت هايي كه مالكيت نهادي آنها زياد می باشد، در مقايسه با شركت هايي كه ماكيت نهادي در آنها كم می باشد، تقارن اطلاعات بيشتري هست. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار و معکوس بین درصد تركيب سهامدارن و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. پس می توان نتیجه گرفت حضور مالکان نهادی، شرکتهارا از وضعیت بحرانی و ورشکستگی به دور نگه می دارد بدین ترتیب فرضيه نظارت کارآمد در ارتباط با سرمایه گذاران نهادی مورد تایید می گیرد. نتايج حاصله با كنترل متغييرهاي اندازه شركت و اهرم مالي، كماكان به قوت خود باقي ماند.

 

واژگان کلیدی:  تركيب سهامدارن، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، مالكيت حقيقي، عدم تقارن اطلاعاتی.

 

1-1) مقدمه

وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار ، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران ، هزینه های معاملاتی بالا، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معاملات را به همراه خواهد داشت و با در نظر داشتن فرآیند افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشكل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد و تأثیر متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می گردد که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت می باشد. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران اکثرا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره انکا می کنند. مقصود از سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و…هستند که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند(نمازی و دیگران، 1388). سرمایه گذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت ها را دارا می باشند. عموما این گونه تصور می گردد که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن می باشد به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر گردد، این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشات می گیرد (کردلر و دیگران، 1389). این در حالی می باشد که بخش دیگری از مالکیت شرکت در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درمورد چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیارشان قرار می گیرد، عمومااین گونه تصور می گردد که حضور سهامداران نهادی ممکن می باشد موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران گردد. در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران نهادی در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران رشد چشم گیری داشته می باشد. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه گذاران در جمع مالکین به لحاظ تاثیر پذیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر جای می گذارند درخور توجه می باشد. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد که می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. راه  هایی که به آن وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند، عموما در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می گردد. که معضلات نمایندگی را کنترل می کند و طرفداری از سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعات را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. یعنی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران اقلیت و اکثریت تغییر می یابد (نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

عدم افشای بموقع و صحیح، منجر به افزایش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت افزایش هزینه مبادله می گردد. افزایش هزینه مبادله، کاهش قیمت سهام، توقف بازار و در نهایت، خروج بعضی از سرمایه گذاران از چرخه بازار را به دنبال دارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن بازار می باشد، کاهش خواهد پیدا نمود. پژوهش های اخیرنشان میدهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای یافته های این دو جریان فکری، می توان گفت که نقدشوندگی بازار ارتباط مثبت با کیفیت راهبری شرکتی بنگاه دارد و سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات چاپ گردیده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 126

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700