متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمي

 

پايان نامه براي دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دكتر محمد حسن زاده                                                  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت و  ضرورت پژوهش.. 6

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 7

1-5- بهره گیری کنندگان از پژوهش.. 7

1-6- اهداف پژوهش.. 7

1-7- سؤالات پژوهش.. 8

1-8- فرضیه های پژوهش.. 8

1-9- روش پژوهش.. 8

1-10- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات… 9

1-11- مدل های پژوهش.. 9

1-11-1- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود. 10

1-11-2- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها 11

1-11-3- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها 12

1-12- ساختار کلی پژوهش.. 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت سود. 14

2-2-1- تعریف مدیریت سود. 15

2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود. 19

2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19

2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی.. 20

2-2-2-3-  امنیت شغلی.. 21

2-2-2-4-  انگیزه‌های مالیاتی.. 21

2-2-2-5-  پاداش مدیران. 21

2-2-2-6- ساختار مالکیت… 22

2-2-3- الگوهاي مديريت سود. 22

2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود. 23

2-2-4-1- تعیین نحوه‌ی اقدام حسابداری معاملات به صورت اختیاری.. 23

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری.. 24

2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت… 24

2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات… 24

2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری.. 24

2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص…. 25

2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی.. 25

2-2-7- موافقان و مخالفان مديريت سود. 26

2-2-7-1- ابزارهای مديريت سود از طريق رویدادهای مالی واقعي.. 29

2-2-7-2- مديريت سود از طريق رویداد های مالی واقعي.. 30

2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی.. 32

2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33

2-2-8-2- فرضيه هاي تحقيقات اثباتي.. 33

2-2-8-2- الف- فرضيه پاداش مدیریت… 33

2-2-8-2- ب- فرضيه بدهي.. 34

2-2-8-2- ج- فرضيه هزينه سياسي.. 35

2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی.. 35

2-2-9-1- مدل اسلون. 35

2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو. 36

2-2-9-3- مدل هیلی.. 36

2-2-9-4- مدل صنعت… 37

2-2-9-5- مدل جونز. 37

2-2-9-6-  مدل تعدیل شده جونز(1995) 38

2-3- مالیه رفتاری  و مباحث مرتبط با آن. 39

2-3-1- مرحله ي گذر از مالي استاندارد. 41

2-3-2- ظهور مالي رفتاري  و تصمیمات مالی.. 43

2-3-3-  تئوري چشم انداز. 45

2-3-3-1-  ضرر گريزي.. 47

2-3-3-2- حسابداري ذهني.. 47

2-3-3-3- کنترل شخصي.. 48

2-3-3-4- دوري از تأسف و پشيماني.. 48

2-3-4- تورش هاي رفتاري سرمایه گذاران. 48

2-3-4-1- روش هاي ابتکاري.. 49

2-3-4-2- خودفریبی.. 51

2-3-4-3- تعاملات اجتماعی.. 52

2-3-5- كاربرد ماليه رفتاري در فهم رفتار سرمايه گذاران. 53

2-3-6- رفتار سرمايه گذاران. 54

2-3-7- شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران. 57

2-4- پیشنه پژوهش.. 58

2-4-1-تحقیقات خارجی.. 58

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 65

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش پژوهش.. 72

3-2-1- قلمرو پژوهش.. 72

3-2-1-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 72

3-2-1-2- قلمرو مکانی پژوهش.. 72

3-3- فرضیه های پژوهش.. 73

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73

3-4-1- جامعه آماری.. 74

3-4-2- روش گردآوری داده ها 74

3-4-3- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گيري آنها 75

3-4-4-  آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. 78

3-5- اختصار فصل.. 79

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 80

4-2- مطالعه آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش… 81

4-3-  جدول همبستگی اسپرمن.. 82

4-4-  مطالعه مانایی متغیرهای پژوهش… 82

4-5- آزمونF ليمر و آزمون هاسمن.. 83

4-6- تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج.. 84

4-6-1- نتایج آزمون فرضیات… 85

4-7- اختصار فصل.. 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 88

5-2- اختصار موضوع و روش پژوهش.. 88

5-3- اختصار یافته‎های پژوهش.. 91

5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات… 91

5-5- محدودیت‎های پژوهش.. 93

5-6- پيشنهادات… 94

5-6-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق.. 94

5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 94

5-7- اختصار فصل.. 95

فهرست منابع و مأخذ. 96

الف- منابع فارسي.. 96

ب- منابع لاتين.. 98

چکیده انگلیسی.. 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش… 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-2- ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… 82

جدول 4-3- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 83

جدول4-4- نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 84

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل اول. 85

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل دوم. 86

جدول 5-1- اختصار نتايج حاصل از آزمون فرضیات… 91

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 2-1- تابع ارزش کاهنمن و تیورسکی.. 46

 

 

چکیده

در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن می باشد منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار گردد. حال این پژوهش بر آن بود تا به مطالعه این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد گردید یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 138 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده می باشد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% ارتباط مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود هست. تأیید این فرضیه به معنای آن می باشد که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتايج آزمون فرضيه دوم بيانگر ارتباط معنادار مثبت ميان خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام جديد الورود به بورس می باشد كه درنهايت بيـانگر محتـواي اطلاعـاتي متغيـر سود دارد. به عبارت ديگر اعلام سود پيش بيني شده باعث انحـراف در ميـانگين نـرخ بـازده غيرعادي سهام ميشود. بطور کلی نتیجه این پژوهش نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، پس ممکن می باشد انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده

 

 

1-1- مقدمه

در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، همواره  انسانها  که تصور  می گردد  معقول اقدام نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات هست که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد مطالعه قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی اکثراً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در طریقه سرمایه گذاری مورد بهره گیری قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار می باشد. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی هست که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می گردد ، فراگیر نیست. شناخت فرآيند تصميم گيري مشاركت كنندگان در بورس، موضوعي مهم براي مقام ناظر و سرمايه گذاران به شمار مي رود. در اغلب تحقيقات در اين زمينه، محققان كوشيده اند به مطالعه و درك رفتار سرمايه گذاري مشاركت كنندگان بازار و به دنبال آن تأثير اين عوامل بر قيمت اوراق بهادار بپردازند.

چرا كه رفتارهايي كه بر تصميمات سرمايه گذاري مشاركت كنندگان در بازار تأثير مي گذارند از اهميت ويژهاي برخوردار هستند. به ويژه در دهه اخير، محققين مالي سعي در تبيين و يافتن علل موارد خاص  با كمك ساير علوم همانند روانشناسي، علوم اجتماعي و فيزيك داشته اند، بهره گیری از ” دستاوردهاي روانشناسي در نظريه پردازي هاي اقتصادي منجر به شكل گيري گرايش مالي رفتاری” گرديد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700