پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

در رشته مدیریت دولتی-گرایش تشکیلات و روش ها

عنوان:

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

استاد راهنما:

دکتر حسن خیری

استاد مشاور:

دکتر محمد حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

فصل 1-کلیات پژوهش………………………………….. 5

1-1-  اظهار مساله…………………………………. 5

1-2-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………… 6

1-3-  سوال اصلی………………………………….. 7

1-4-  سوالات فرعی………………………………….. 7

1-5-  اهداف پژوهش………………………………….. 7

1-6-  فرضیه‌های پژوهش………………………………….. 8

1-7-  قلمرو زمانی و مکانی پژوهش………………………………….. 8

1-8-  تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات پژوهش……………… 9

فصل 2-ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش………………………. 11

2-1-  پیشینه شناسی………………………………….. 11

2-2-  مفهوم شناسی………………………………….. 14

2-2-1-      رسانه…………………………………. 14

2-2-2-      اینترنت…………………………………… 15

2-2-3-      مدیریت رسانه…………………………………. 16

2-2-4-      تعاریف اخلاق………………………………….. 17

2-2-5-      اخلاق سازمانی………………………………….. 18

2-3-  چهارچوب نظری………………………………….. 21

2-3-1-      دیدگاه‌های مختلف مدیریت رسانه…………………………………. 21

2-3-2-      نسبت رسانه و اخلاق………………………………….. 30

2-3-3-      تأملی در نسبت مدیریت رسانه با مولفه‌ای اخلاق سازمانی………….. 40

2-3-3-1-        مدیریت رسانه و تاثیر آن بر عفت…………………………………… 41

2-3-3-2-        مدیریت رسانه و تأثیر آن براعتماد………………………………… 48

2-3-3-3-        مدیریت رسانه و تاثیر آن بر حریم خصوصی………………. 58

2-4-  مدل تحلیلی………………………………….. 81

فصل 3-روش اجرای پژوهش………………………………….. 84

3-1-  روش پژوهش………………………………….. 84

3-2-  جامعه آماری………………………………….. 85

3-3-  روش نمونه‌گیری………………………………….. 85

3-4-  حجم نمونه…………………………………. 85

3-5-  ابزار پژوهش………………………………….. 86

3-6-  روائی و پایائی پژوهش………………………………….. 88

3-6-1-      روائی پرسشنامه…………………………………. 88

3-6-2-      پایایی پرسشنامه…………………………………. 89

3-7-  روش گرد آوری داده‌ها………………………………… 91

3-8-  روش‌های آماری مورد بهره گیری………………………………… 91

3-8-1-      آزمون مستقل t استیودنت…………………………………… 92

3-8-2-      ضریب همبستگی پیرسون…………………………………. 94

فصل 4-تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………… 98

4-1-  آمار توصیفی………………………………….. 98

4-2-  پرسشنامه‌های توزیع شده و نرخ پذیرش آنها……………. 99

4-3-  توصیف داده‌های جمعیت‌شناختی………………………………….. 99

4-3-1-      رتبه شغلی پاسخ‌دهندگان…………………………………. 99

4-3-2-      مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………… 101

4-3-3-      رشته تحصیلی پاسخ دهندگان……………………… 102

4-3-4-      سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………… 103

4-3-5-      جنسیت پاسخ دهندگان………………………… 104

4-3-6-      سن پاسخ دهندگان………………………………… 106

4-4-  آمار استنباطی………………………………….. 107

4-4-1-      آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…………………….. 107

4-4-2-      آزمون t تک نمونه‌ای …………………………………108

4-4-3-      آزمون همبستگی پیرسون…………………………………. 110

فصل 5-نتیجه گیری و جمع بندی پژوهش………………………… 115

5-1-  اختصار پژوهش………………………………….. 115

5-2-  نتایج پژوهش………………………………….. 115

5-3-  پیشنهاد‌ها و ارائه راه کارهای ناشی از نتایج پژوهش……………. 118

5-4-  پیشنهادهایی برای محققین آتی………………………………….. 120

5-5-  موانع پژوهش…………………………………. 120

پیوست…………………………………… 122

منابع فارسی………………………………….. 126

منابع لاتین………………………………….. 129

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

نوشتار حاضر باهدف مطالعه تاثیر مدیریت رسانه(با تاکید بر اینترنت) بر اخلاق سازمانی(متغیرهای عفت،اعتماد و حریم خصوصی) تدوین شده می باشد. این نگارش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه بین المللی المصطفی (174 نفر) تشکیل داده‌اند و با در نظر داشتن بهره گیری از فرمول کوکران نمونه‌ی آماری 120 نفر در نظر گرفته شده می باشد و همچنین نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی ساده می باشد. درجمع‌آوری داده‌های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (ابزار پرسش نامه محقق ساخته که آزمون پایایی و روائی بر روی آن صورت پذیرفت) بهره گیری گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار استنباطی (آزمونt تک نمونه، همبستگی پیرسون) بهره گرفته شده می باشد. نتیجه به دست آمده نشان داد مدیریت بر رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی می گردد. در پایان با در نظر داشتن یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی برای بهبود تأثیرات مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی ارائه گردیده می باشد.

مقدمه:

رسانه‌های جدید، در دهه‌های اخیر و به‌ویژه از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در زندگی بشر مدرن تبدیل شده می باشد؛ به طوری که هر یک از ما در طول روز ناگزیر به مواجهۀ گزینشی یا ناخودآگاه با انبوه پیام‌هایی هستیم که از رسانه‌های مختلف منتشر می شوند و زندگی روزمرۀ ما به شکل تنگاتنگی با رسانه‌ها و پیام‌های آنها گره خورده می باشد. امروزه رسانه‌ها برای جذب مخاطب، از سوژه‌هایی که با سکس، طنز، دلهره و خشونت پیوند خورده می باشد، فراوان بهره می گیرند. این گونه نگاه در تهیه و ساخت برنامه در یک نگاه آسیب شناسانه در ابعاد مختلف روانشناختی، جامعه شناختی و … جای مطالعه دارد. مانند ابعادی که آفات برنامه‌های رسانه‌ای با جهت گیری یاد شده نیاز به مطالعه دارد، رویکردی اخلاقی می باشد؛ به بیانی دیگر اینگونه برنامه‌ها چه بازخورد و تاثیرات اخلاقی بر جامعه دارند و از این نظر تا چه حد منطقی و یا نا معقولند؟ صواب یا ناصوابند؟ آسیب زایند یا خیر؟

به گونه‌ای دیگر نیز می توان به مساله نگریست. آیا وسایل ارتباط جمعی با حذف کامل طنز، دلهره و…، جاذبه لازم را برای مخاطبان خواهند داشت؟ اگر تجویز و راه درست ویرایش و پیرایش و مدیریت رسانه از اینگونه دست مایه‌هاست، پس چرا رسانه‌های ما با سابقه بیش از سه دهه اگر مروج خشونت و لودگی نباشد، همچنان خالی از این مسایل نیست؟ البته در باب تعامل اخلاق و رسانه، ‌كمتر آثار معتبر و یا معتنابهی می‌توان پیدا نمود. در واقع، فقر منابع در این زمینه موجب شده می باشد كه نتوان قواعد اخلاقی و معیارهایی در باب اخلاق ارائه نمود كه رسانه‌های ارتباط جمعی به آن پایبند باشند. مراد از معیارهای اخلاقی، اصول اخلاقی و ضرورت اجرای آن، رعایت موازین اخلاقی، اعتمادسازی بین حكومت، شهروندان و مخاطبان رسانه‌ها و انجام بهتر فعالیت‌های حرفه‌ای و پایبندی شهروندان به اخلاق عمومی و اجتماعی از یك سو و پایبندی ارباب رسانه‌ها به اخلاق و نهادینه شدن اخلاق در رسانه‌ها از سوی دیگر می باشد. تبیین اخلاقِ رسانه و جایگاه بایسته اخلاق در رسانه، گامی اساسی می باشد كه از یك سو،‌ وظیفه ارباب رسانه‌ها و از سوی دیگر، وظیفه نظام سیاسی را در اشاعه اخلاق در رسانه‌ها و پایبندی آنان به اخلاق اجتماعی را نشان می‌دهد. این مهم می‌تواند مبنای درست تعامل و اخلاق و رسانه‌ باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسئله

بشر همواره پیامی را به دیگران متتقل کرده می باشد و از این رو رسانه پدیده‌ای تازه‌ای نیست. در فضای مدرن وسایل ارتباط جمعی شکل گرفته اند که در یک لحظه می توان پیامی را به میلیون‌ها مخاطب منتقل نمود که تحول شگرفی در کارکرد رسانه بوده، اما با اختراع اینترنت، ماهیت رسانه از اساس دگرگون شده و به قول تافلر وارد موج سوم خود شده می باشد.

بدین جهت در موضوع پژوهش، اینترنت به عنوان رسانه مورد گزینش و توجه قرار گرفته می باشد.

دو متغیر اصلی پژوهش یکی «مدیریت رسانه» به عنوان متغیر مستقل و اخلاق سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد.

مدیریت رسانه عبارت می باشد از: فرآیند به‌کارگیری بهینة کلیة امکانات مادی، انسانی، تکنولوژیکی و غیره در جهت تولید، بازتولید و توزیع پیامهای هدفمند در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده که با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان صورت میگیرد. (روشندل، 1385)

در مورد اخلاق سازمانی نیز تعاریف مختلفی ذکر گردیده می باشد که یکی از تعاریف آن عبارتند از: اخلاق سازمانی به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست می باشد. اخلاق سازمانی، به عنوان شاخه‌ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهة 1960 پدیدار گردید.

در این پژوهش در بحث اخلاق سازمانی شاخصه‌های عفت عمومی، حریم خصوصی و اعتماد کارکنان را مورد مطالعه قرار می دهیم.

مدیریت رسانه می تواند سه نوع تاثیر بر اخلاق سازمانی داشته باشد:

1) تاثیر مثبت و سازنده

2) تاثیر منفی و مخرب

3) خنثی و بی طرف

واضح می باشد که مساله ی پژوهش آن جا رخ می نماید که رسانه‌ای مثل اینترنت بر اخلاق سازمانی تاثیر مخرب داشته باشد. به عنوان شاهد شیوه ی تدبیر اینترنت می تواند موجب اخلال در حریم خصوصی از طریق هک و سرقت داده‌ها گردد و یا شیوه ی مدیریت اینترنت می تواند بر عفاف کارکنان سازمان از طریق هرزنامه، تصاویر غیر اخلاقی و…. تاثیر منفی بگذارد. بنابر این در این پژوهش قصد داریم این مساله را مورد مطالعه قرار بدهیم که مدیریت اینترنت چه میزان موجب اختلال در اخلاق سازمانی می گردد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ضرورت پرداخت به هر دو متغیر این نوشتار ضرورتی غیر قابل اجتناب پذیر می باشد. از یک سو امروزه مسائل مربوط رسانه و تأثیر‌گذاری‌های مختلفش در همه‌ی شئونات آدمی (مانند سبقه ی اداری افراد) به بحث جدی تبدیل شده می باشد و از یک سو اهمیت در نظر داشتن مسائل اخلاقی جهت رشد و تعالی هر سازمان مورد بحث و تامل قرار گرفته می باشد. در نظر داشتن اخلاق در مدیریت رسانه‌ها نسبت به اخلاق در دیگر حرفه‌ها اهمیت بیشتری دارد، زیرا که حرفه‌های دیگر، برد محدودی دارند و اعمال غیر اخلاقی در آنها به افراد و صنوف دیگر به راحتی سرایت پیدا نمی کند، اما رسانه‌ها واسطه میان مردم هستند و بخش زیادی از وقت آنها را به خود اختصاص می دهند. رسانه‌ها عامل پیوستگی افراد در یک جامعه هستند و غیر اخلاقی یا غیر اصولی اقدام کردن آنها، نه فقط بر تک تک افراد، بلکه بر روابط میان آنها نیز تاثیر می گذارد. رسانه‌های خبری، کتب نشر یافته، فیلم‌ها، برنامه‌های تلوزیونی کابلی، نامه‌ها، موارد تبلیغاتی و فعالیت‌های دیگر ارتباطی، بر همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی افراد تاثیر می گذارند. «به همین دلیل افرادی که در رسانه کار می کنند بایستی چارچوب‌های اخلاقی ای فراتر از اخلاق جاری در خانواده‌ها، کلیساها یا مدرسه را مدنظر داشته باشند.

3-1- سوال اصلی

سوال اصلی این پژوهش با در نظر داشتن مسائل مطروحه در اظهار مسئله به این شکل می باشد «که ‌آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی می گردد؟»

4-1- سوالات فرعی

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت می گردد؟

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می گردد؟

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می گردد؟

آیا میان عفت و اعتماد ارتباط هست؟

آیا میان عفت و حریم خصوصی ارتباط هست؟

آیا بین اعتماد و حریم خصوصی ارتباط هست؟

5-1- اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب) اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت

2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد

3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان